برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

مدیریت پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری بعنوان یکی از اساسی ترین حوزه های دانشگاه در زمینه ی گسترش پژوهش های بنیادین، کاربردی و ارائه خدمات علمی و مشاوره ای در جهت رفع نیازهای جامعه فعالیت می کند.