سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»

 

فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد آمار

 

ردیف

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

پژوهشگر

تاریخ تهیه

شماره ثبت

1

تحلیل بیزی سلسله مراتبی مدل رگرسیون پواسون دو متغیره

فرزاد اسکندری

سمیرا شاهکوهی

شهریور1392

          QA         8500

2

مقایسه ی اریب و نااریب طرح آماری-اقتصادی نمودارهای منترل چندمتغیره

محسن ترابیان

فرزانه نظری علی آبادی

مهر1392

          QA         8501

3

برخی ویژگیهای توزیع لیندلی تعمیم یافته

حسین جباری خامنه ای

مسلم راد

1392

          QA         8502

4

نمودارهای کنترلی ناپارامتری بر اساس گردش ها و آماره های مجموع رتبه های ویلکاکسون گونه

محمد بامنی مقدم

الهام چنگایی

آذر1392

          QA         8503

5

تحلیل بیزی سلسله مراتبی مدل های شفایافتگی با شکنندگی همبسته

فرزاد اسکندری

زینب آقاجانی

شهریور1392

          QA         8504

6

مشخص سازی های توزیع هندسی بر اساس رکوردهای ضعیف

رامین کاظمی

وحید مرادی

بهمن1392

          QA         8505

7

مشخص سازی توزیع لوژستیک از طریق آماره های ترتیبی با انتقال های نمایی مستقل

رامین کاظمی

میثم مصطفوی

بهمن1392

          QA         8506

8

نمودار کنترلی Z

محمد بامنی مقدم

فاطمه رحیمی

اسفند1392

          QA         8507

9

القای انعطاف پذیری به توزیع های پواسون آمیخته با استفاده از توزیع های آمیخته شونده منعطف

افشین فلاح

زهرا صفدری

بهمن1392

          QA         8508

10

استنباطی درباره برخی از ویژگی های توزیع گامبل نمایی شده

حسین جباری خامنه ای

ساناز رونده

1392

          QA         8509

11

مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته با ساختار کوواریانس ناهمگن

مجید جعفری خالدی

سودابه معدنی پور

1392

          QA         8510

12

آماره های ترتیبی برای توزیع گامای نمایی شده

حسین جباری خامنه ای

فهیمه رضائی شریف

1392

          QA         8511

13

تحلیل رگرسیونی با متغیر پاسخ چوله نرمال

افشین فلاح

پویا بخشپوری

1392

          QA         8512

14

نمودارهای کنترلی استوار برای داده های سری زمانی

محمد بامنی مقدم

اعظم کلهر

1392

          QA         8513

15

تحلیل داده های فضایی غیرگاوسی با استفاده از مفصل

مجید جعفری خالدی

اکرم کلیدری

1392

          QA         8514

16

بررسی توزیع لوژستیک تعمیم یافته

رامین کاظمی

صفی اله مرادی

1393

          QA         8515

17

یک توزیع چوله لوژستیک جدید و ویژگی های آن

رامین کاظمی

سکینه صیدی

1393

          QA         8516

18

استنباط پیرامون تعداد مولفه های در توزیع های آمیخته متناهی

افشین فلاح

بهاران احمدی

1393

          QA         8517

19

استنباط آماری بر مبنای توابع زیان ذاتی

افشین فلاح

سمیرا غرقی شفیعی

1393

          QA         8518

20

شاخه های اندازه ی a در درخت های بازگشتی تصادفی

رامین کاظمی

سولماز نوروزی

1393

          QA         8519

21

مدل بندی داده های چوله، چندنمایی و بریده با استفاده از توزیع های موزون

افشین فلاح

خدیجه رضائی لایه

1393

          QA         8520

22

فاصله گره ها در درخت های بازگشتی صفحه - سودار

رامین کاظمی

زهرا هدایت فر

1394

          QA         8521

23

درخت های افزایشی دودویی

رامین کاظمی

مهدیه حاجی رفیعی

1394

          QA         8522

24

مدل های مارکف پنهان و کاربرد آنها در پیش بینی ساختار پروتئین ها با رویکرد وابستگی فضایی میان انتشارها

سیما نقی زاده

زهرا کرباسی

1392

          QA         8523

25

تعیین پارامترهای الگوی مارکف پنهان به شیوه الگوریتم بام - ولش تعمیم یافته

سیما نقی زاده

الهام دری

1392

          QA         8524

26

توزیع لگ لوژستیک بتا

رامین کاظمی

مطهره آمیغی

1393

          QA         8525

27

توزیع عمق در درخت های بازگشتی صفحه - سودار

رامین کاظمی

شیرین علینقی زاده

1394

          QA         8526

28

توزیع فاصله بین گره های مشخص در درخت های بازگشتی

رامین کاظمی

میترا خراسانی

1394

          QA         8527

29

درخت های بازگشتی تصادفی با انضمام بر اساس مقیاس

رامین کاظمی

سحر رضایی

1394

          QA         8528