سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»

 

فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری 

 

ردیف

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

پژوهشگر

تاریخ تهیه

شماره ثبت

1

بررسی حساسیت سرمایه گذاری به تامین مالی داخلی و استقراض شرکت های سیاسی و غیرسیاسی در بورس اوراق بهادار تهران

محمدعلی آقایی

جلیل احمدی گورجی

زمستان 1392

          HF         3500

2

تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک ورشکستگی

حسین اعتمادی

سیدجبار خالدیان

1392

          HF         3501

3

ارتباط بین رقابت در بازار محصول با معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت

حسین کاظمی

منصوره السادات هاشمی شیرازی

دی ماه 1392

          HF         3502

4

ارتباط بین محافظه کاری با مدیریت سود واقعی و تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین کاظمی

فروغ اسماعیلی

پاییز1392

          HF         3503

5

بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد ایمانی برندق

طاهر هاشمی

تابستان1393

          HF         3504

6

تاثیر ویژگی های پیش بینی سود مدیریت بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سحر سپاسی

محمدرضا میرابیون

زمستان1392

          HF         3505

7

کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت های دارای وابستگی سیاسی: شواهد از بورس اوراق بهادار تهران

حسین اعتمادی

محمدرضا پناهنده

دی ماه 1392

          HF         3506

8

نقش اندازه شرکت و نوع صنعت در چسبندگی هزینه و عوامل تاثیرگذار به آن

حسین کاظمی

سمیرا خالصی

فروردین1393

          HF         3507

9

رابطه فرا اعتمادی مدیریت با دقت پیش بینی سود شرکتها و واکنش سرمایه گذاران

فرزین رضایی

بهاره جوادی مفرد

تیرماه1393

          HF         3508

10

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و سطح ریسک عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدعلی آقایی

جبار فرحمند بهرغانی

فروردین1393

          HF         3509

11

اهرم مالی و بازده غیرعادی انباشته سهام

حسین اعتمادی

صادق حشمتی

تابستان1393

          HF         3510

12

بررسی تاثیر متغیرهای غیرمالی بر اظهارنظر حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین اعتمادی

حجت چوپانی

زمستان1392

          HF         3511

13

بررسی رابطه بین درجه اهرم مالی و ریسک مالی با استفاده از اثر دو متغیر توضیحی اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدعلی آقایی

مهدی محمدی

بهار1393

          HF         3512

14

رابطه ی ویژگی های شرکت با سیاست های تقسیم سود در شرکت هایی با مطلوبیت دادوستد کالا

حسین اعتمادی

فاطمه جعفری

تیرماه1393

          HF         3513

15

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین کاظمی

دلشاد یاری قلی

پاییز1393

          HF         3514

16

بررسی تاثیر شهرت شرکت بر ریسک سیستماتیک، غیرسیستماتیک و کل با تاکید بر عامل اندازه

فرزین رضایی

الهه زیرانی ناو

اسفند1392

          HF         3515

17

بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی با بازده آتی سهام و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین کاظمی

محبوبه دارابی سومار

زمستان1393

          HF         3516

18

رابطه حاکمیت شرکتی با هزینه بدهی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی

فرزین رضایی

لیلا افروزی

تیر1393

          HF         3517

19

تاثیر تغییرات حسابداری بهای تمام شده بر عملکرد شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران

حسین اعتمادی

حسین محمدپور

تابستان1394

          HF         3518

20

بررسی اثر چرخه عمر واحد تجاری بر مدل های اقلام تعهدی

حسین کاظمی

محمد سیاه پشت

مرداد1394

          HF         3519

21

تاثیر ساختار سرمایه و چرخه عملیات بر نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین کاظمی

سمیه غفوری

مرداد1394

          HF         3520

22

بررسی اثر جریان وجه نقد اضافی آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت در پیش بینی سود

حسین اعتمادی

مصطفی درویشی

مرداد1394

          HF         3521

23

رابطه ی بین شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، چرخه عملیاتی و موجودی نقد

حسین اعتمادی

علی رامی

تابستان1394

          HF         3522

24

پرتفوی سرمایه گذاری معنایی: کاربرد معناشناسی و منطق فازی به منظور در اختیار گذاشتن پیشنهادات پرتفوی سرمایه گذاری شخصی

حسین اعتمادی

معصوم مقدم

اسفندماه1392

          HF         3523

25

محتوای اطلاعاتی سودآوری غیرانباشته حسابداری: فعالیتهای عملیاتی در برابر فعالیتهای تامین مالی

الناز تجویدی

صدیقه قندی

 

26

بررسی ارتباط بین ویژگیهای هیئت مدیره و ساختار مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین کاظمی

نسیم یوسفی

مهرماه1394

          HF         3525

27

بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

حسین اعتمادی

احسان آقابالائی

مهرماه1394

          HF         3526

28

بررسی رابطه بین تغییرات ساختار هیئت مدیره بر تغییرات حسابرس

حسین کاظمی

محمد کوهستانی

تابستان1394

          HF         3527

29

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین اعتمادی

محسن برزگر آقائی

پاییز1394

          HF         3528

30

بررسی تاثیر نقدشوندگی بر بازده سهام و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین کاظمی

سمانه موحدی

مهرماه1394

          HF         3529

31

بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی و کیفیت حسابرسی با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین کاظمی

نساء کاوسی وحید

مهرماه1394

          HF         3530

32

تاثیر جنسیت حسابرس بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین اعتمادی

سپیده صالحی راد

تابستان1394

          HF         3531

33

بررسی ارتباط نسبت نوسان پذیری سود و ریسک اطلاعات با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فرزین رضایی

طاهره غرقی شفیعی

شهریور1394

          HF         3532

34

تاثیر اقلام تعهدی بر هزینه معاملات سهام

حسین اعتمادی

الهام حق پرست

زمستان1393

          HF         3533

35

ارایه مدلی برای انتخاب پرتفوی مناسب در بازارهای متلاطم (مورد خاص بازار بورس تهران)

حسین اعتمادی

مرتضی حیدر

آبان ماه1393

          HF         3534