سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»

 

فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

 

ردیف

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

پژوهشگر

تاریخ تهیه

شماره ثبت

1

اسپلاین و کاربرد آن «در پردازش تصویر»

بهمن مهری

سمانه اکبرپور

خرداد1392

          QA         7000

2

روش تکرار تغییرات برای مسائل کوشی

الیاس شیوانیان

علی اصغر رحیمی تبار

1392

          QA         7001

3

روش المان های مرزی در معادلات موجی

بهمن مهری

عاطفه محمدعلیان

بهار1392

          QA         7002

4

روش تجزیه و تحلیل هموتوپی بهینه برای معادله کاواهارا

الیاس شیوانیان

عمران افتخاری

شهریور1392

          QA         7003

5

روش هم محلی ژاکوبی-گاوس برای حل معادلات غیرخطی  Lane-Emden

الیاس شیوانیان

محمد بک محمدپور

شهریور1392

          QA         7004

6

حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از توابع متعامد هیبریدی

هادی روحانی

مائده ملاحسنی لشکاجانی

شهریور1392

          QA         7005

7

روش هم محلی موجک ها برای حل عددی مسائل مقدار مرزی بیضوی

الیاس شیوانیان

مولود نظری حقیقی پاشاکی

شهریور1392

          QA         7006

8

روش تفاضل متناهی صریح مرتبه دوم برای معادله پخش وزش کسری

الیاس شیوانیان

معصومه ردائی

شهریور1392

          QA         7007

9

روشی بدون شبکه مبتنی بر توابع پایه ای شعاعی برای حل معادلات انتشار کسری

هادی روحانی

ساینا حیدری باطنی

شهریور1392

          QA         7008

10

بهینه سازی تابع هدف خطی با قیود نامعادلات رابطه ی فازی با ترکیب تابع دلخواه

محمدرضا انصاری

فاطمه سهرابی

شهریور1392

          QA         7009

11

روش المان مرزی در انتقال حرارت

بهمن مهری

فرشته زمانی

1392

          QA         7010

12

حل عددی مسائل جریان سیال لایه مرزی با روش هم محلی موجک هار

الیاس شیوانیان

مژگان حیدری

شهریور1392

          QA         7011

13

روش تفاضلات متناهی فشردهی برای حل معادلات دیفرانسیل کسری انتشار

هادی روحانی

میثم شاه نظر

شهریور1392

          QA         7012

14

هم محلی طیفی اتوماتیک برای انتگرال و انتگرال دیفرانسیل و فرمول بندی مجدد معادلات دیفرانسیل به صورت انتگرالی

الیاس شیوانیان

زهرا پوربخشی

پاییز1392

          QA         7013

15

روش هسته های باز تولید شده برای حل مسائل مقدار مرزی منفرد

هادی روحانی

اکرم کاظمی تقدیر

شهریور1392

          QA         7014

16

یک روش تحلیلی جدید برای حل معادلات انتگرالی

الیاس شیوانیان

مجید ایرانمنش

شهریور1393

          QA         7015

17

بررسی جریان جفری هامل با میدان مغناطیسی بالا و نانو ذرات با استفاده از روش تجزیه آدومین

الیاس شیوانیان

بیتا سلیمانی امیری

خرداد1393

          QA         7016

18

روش آنالیز هموتوپی - طیفی برای مسائل مقدار مرزی

الیاس شیوانیان

مولود حاجی رفیعی

اردیبهشت1393

          QA         7017

19

روش درونیابی نقطه ای شعاعی موضعی بدون شبکه برای حل عددی معادله ساین-گوردون دوبعدی

هادی روحانی

زهره قاسمی

شهریور1393

          QA         7018

20

بررسی روشی بدون شبکه برای حل دسته ای از معادلات موج سه بعدی

الیاس شیوانیان

اصغر رحیمی

مهر1393

          QA         7019

21

روش گالرکین مبتنی بر هسته های باز تولیدی برای حل معادلات مشتقات جزئی وابسته به زمان

هادی روحانی

خدیجه عشوریان

مهر1393

          QA         7020

22

بررسی روشی بدون شبکه برای حل برخی از معادلات دو بعدی وابسته به زمان

الیاس شیوانیان

سیدمصطفی حسینی

مهر1393

          QA         7021

23

رنگ آمیزی مشروط گراف ها

محمدرضا انصاری

روزا اقبالی کازرونی

اسفند1392

          QA         7022

24

روش بدون شبکه مبتنی بر توابع پایه ای شعاعی برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات کسری

هادی روحانی

حدیث یوسفی

شهریور1393

          QA         7023

25

روش بدون شبکه مبتنی بر توابع پایه ای شعاعی در قالب عملگر نیوتن برای حل معادلات غیرخطی

هادی روحانی

زهره رحمنی

بهمن1393

          QA         7024

26

روش منظم سازی تیخونوف برای حل معادلات ماتریسی سیلوستر و کاربرد آن در ترمیم تصویر

هادی روحانی

محترم فرضی کرم اله

1393

          QA         7025

27

روش های هذلولوی تانژانت - کتانژانت و مثلثاتی سینوس - کسینوس برای حل معادلات Kdv

الیاس شیوانیان

رحیم کشاورز

1394

          QA         7026

28

برخی روشهای تحلیلی برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی غیرخطی

الیاس شیوانیان

رقیه خمسه

1393

          QA         7027

29

روش های تکراری فوق تخفیف تسریع شده برای حل دستگاه معادلات خطی پیش شرط سازی شده

هادی روحانی

کژال کرباسچی

1394

          QA         7028

30

روش درونیابی نقطه ای شعاعی موضعی بدون شبکه برای حل عددی معادله تلگراف با مشتقات کسری

هادی روحانی

فریبا کاظمی

1394

          QA         7029

31

یک روش بدون شبکه برای حل معادلات انتگرال

الیاس شیوانیان

سعید کشاورز

1394

          QA         7030

32

حل عددی معادلات انتگرال دوبعدی با استفاده از توابع پایه شعاعی

الیاس شیوانیان

محمد عباسی

1394

          QA         7031

33

نظریه بازی های تکاملی به فرم نرمال متقارن

الیاس شیوانیان

صغری فرد لویه

1394

          QA         7032

34

کاربرد بعضی روش های بدون شبکه برای معادلات تلگراف خطی

الیاس شیوانیان

آرمان خدایاری

1394

          QA         7033

35

نگاشت همدیس و کاربرد آن در مسائل مقدار مرزی

الیاس شیوانیان

مطهره حسینقلی پور

1394

          QA         7034

36

مدل تکاملی برای گازهای ایده آل: اضمحلال به سوی توزیع ماکسول

الیاس شیوانیان

فاطمه جمالی

1394

          QA         7035