سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرمت جدیدی را برای چک در نظر گرفته که براساس آن لازم است کلیه افراد حقیقی و حقوقی از فرمت جدید استفاده نمایند. آن دسته از دانشجویانی که مایل هستند بخشی از شهریه خود را از طریق چک پرداخت کنند باید از چک هایی با فرمت جدید استفاده نمایند. بدیهی است امور مالی از پذیرفتن چک با فرمت سابق معذور است.   
 
امور مالی دانشگاه