برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

رتبه های برتر سال 95

رتبه های برتر گروه زیست شناسی 

 رتبه های برتر گروه مدیریت