برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

رتبه های برتر سال 95

رتبه های برتر گروه زیست شناسی 

 رتبه های برتر گروه مدیریت