برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

مدیر گروه رشته زیست

 

 

دکتر رضا مهدیان

مدیر گروه رشته زیست