برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

مدیر گروه رشته روانشناسی

 

 

مدیر گروه رشته روانشناسی

 سرکار زهرا خانم قتبری