برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

لیست دروس دوره کاردانی رشته جوشکاری (فنی و حرفه ای)

لیست دروس دوره کاردانی  رشته جوشکاری (فنی و حرفه ای) دانشگاه البرز
ترم اول ترم سوم
نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
ریاضی پیش 2 2 _ ریاضی کاربردی  2 2 ریاضی عمومی
فیزیک پیش 2 2 _ متالوژی جوش  3 3 متالوژی فیزیکی
زبان پیش 2 2 _ مقاومت مصالح 2 2 استاتیک
متالوژی فیزیکی 2 2 متالوژی عمومی (همزمان) رسم فنی 5 2 4 رسم فنی 4
تکنولوژی جوش قوسی برق 2 2 2 تکنولوژی جوش برق (همزمان) طراحی و محاسبه اتصالات جوشکاری شده 3 3 مقاومت مصالح
کارگاه جوش قوسی برق 2 2 8 تکنولوژی جوش قوسی برق 2 (همزمان) تکنولوژی جوش چدن و فلزات غیر آهنی 2 2 تکنولوژی جوش زیر پودری و گاز محافظ
فیزیک مکانیک 2 2 فیزیک پیش (همزمان) کارگاه جوش چدن و فلزات غیر آهنی 2 8 تکنولوژی جوش چدن و فلزات غیر آهنی (همزمان)
اندیشه اسلامی 1 2 2 _ زبان عمومی 3 3 زبان پیش
زبان فارسی 3 3 _ تربیت بدنی 1 1 _
جمع واحد فنی و حرفه ای 19 واحد جمع واحد 20واحد
ترم دوم ترم چهارم
نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
ریاضی عمومی 3 3 ریاضی پیش جمعیت و دانش خانواده 2 2 _
فیزیک حرارت 2 2 ریاضی عمومی (همزمان) توزیع حرارت در جوش 2 2 فیزیک حرارت و از فیزیک حرارت
آزمایشگاه فیزیک حرارت 1 2 فیزیک حرارت (همزمان) تست های مخرب و غیر مخرب 2 2 مقاومت مصالح
رسم فنی4 2 4 رسم فنی تخصصی آزمایشگاه تست جوش 2 4 تست های مخرب و غیر مخرب(همنیاز)
استاتیک 3 3 فیزیک مکانیک آزمایشگاه متالوگرافی 1 2 متالوژی جوش
شیمی عمومی 2 2 _ کار آفرینی  2 2 _
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 1 شیمی عمومی (همزمان) اصول سرپرستی 2 2 _
تکنولوژی جوش زیر پودری و گاز محافظ 2 2 تکنولوژی جوش قوسی برق 2 تکنولوژی و کارگاه جوشکاری لوله و مخازن تحت فشار 2 4  تکنولوژی وکارگاه جوش قوسی برق 2
کارگاه جوش زیر پودری و گاز محافظ 2 3 تکنولوژی جوش زیر پودری و گاز محافظ (همزمان) کاربرد کامپیوتر 2 4 ریاضی کاربردی
اخلاق و تربیت اسلامی 2 2 _ زبان فنی 2 2 زبان عمومی
جمع واحد 20واحد کار آموزی 2 _ 68واحد
جمع کل واحد ها ( فنی و حرفه ای) 82 واحد  پروژه 2 _ 68 واحد
جمع واحد 23 واحد
رعایت پیشنیازی به عهده دانشجو میباشد.