برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

چارت رشته نقشه برداری کاردانی

لیست دروس دوره کاردانی پیوسته  رشته نقشه برداری دانشگاه البرز
نام درس تعداد واحد پیشنیاز نام درس تعداد واحد پیشنیاز
دروس پیش جمع  6 واحد کارگاه محاسبه و ترسیم 6 1 کارگاه محاسبه و ترسیم 5
فیزیک پیش 2 _ اتوماسیون در نقشه برداری 2 نقشه برداری عمومی 2
زبان پیش  2 _ تعیین موقعیت نسبت به اجرام سماوی 2 کارتوگرافی (همنیاز)
ریاضی پیش 2 _ هیدروگرافی 2 نقشه برداری عمومی 2
دروس عمومی جمع  12 واحد نقشه برداری مسیر 2 نقشه برداری عمومی 2
فارسی عمومی 3 _ عملیات نقشه برداری مسیر 1 نقشه برداری مسیر (همنیاز)
زبان عمومی 3 زبان پیش تکنولوژی و تنظیم دستگاه نقشه برداری 1 2 کارتوگرافی (همنیاز)
اندیشه اسلامی 1 2 _ تکنولوژی و تنظیم دستگاه 2 2 تکنولوژی و تنظیم دستگاه1
اخلاق و تربیت  اسلامی 2 _ ژئودزی 1 2        نقشه برداری عمومی 2(پیشنیاز)     کارگاه 4 (همنیاز)
جمعیت و دانش خانواده 2 _ عملیات ژئودزی 1 1 ژئودزی 1 (همنیاز)
تربیت بدنی 1 1 _ ژئودزی 2 2 ژئودزی 1
دروس پایه جمع  5 واحد عملیات ژئودزی 2 1 ژئودزی 2 (همنیاز)
ریاضی عمومی(1) 3 ریاضی پیش فتوگرامتری 1 2 _
فیزیک نور 2 فیزیک پیش عملیات فتوگرامتری 1 1 فتوگرامتری 1 (همنیاز)
دروس تخصصی جمع 44 واحد فتوگرامتری 2 2 فتوگرامتری 1
ریاضی کاربردی 2 ریاضی عمومی عملیات فتوگرامتری 2 1 فتوگرامتری 2 (همنیاز)
زبان فنی 2 زبان عمومی نقشه برداری زیر زمینی 2 نقشه برداری عمومی 2، ژئودزی
مبانی زمین شناسی 2 _ کاداستر 2 نقشه برداری عمومی 2
برنامه سازی کامپیوتر 2 _ کاربرد رایانه در نقشه برداری 3 _
نقشه برداری عمومی 2 2 _ تئوری خطاها 2 _
عملیات نقشه برداری عمومی 2 1 نقشه برداری عمومی 2 (همنیاز) اصول سرپرستی 2 _
کارتوگرافی 2 _ کارآموزی  2 _
عملیات کارتوگرافی 1 کارتوگرافی (همنیاز) جمع کل واحدها80 واحد
کارگاه محاسبه و ترسیم 3 1 عملیات نقشه برداری2 (همنیاز)
کارگاه محاسبه و ترسیم 4 1 کارگاه محاسبه و ترسیم 3
کارگاه محاسبه و ترسیم 5 1 کارگاه محاسبه و ترسیم 4
رعایت پیشنیازی به عهده دانشجو می باشد.