برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

چارت رشته کامپیوتر نرم افزار

لیست دروس دوره کاردانی پیوسته  رشته نرم افزار کامپیوتر دانشگاه البرز
نام درس تعداد واحد پیشنیاز نام درس تعداد واحد پیشنیاز
دروس جبرانی جمع  9واحد دروس تخصصی جمع 39واحد
مبانی برنامه سازی ویژوال بیسیک 3 _ سیستم عامل 2  2 _
ریاضی پیش 2 _ کارگاه سیستم عامل 2 1 سیستم عامل 2 (همنیاز)
فیزیک پیش 2 _ برنامه سازی پیشرفته 1 3 _
زبان پیش 2 _ شبکه های محلی کامپیوتری 2 سیستم عامل 2 -کارگاه سیستم عامل 2
دروس عمومی جمع  12واحد کارگاه شبکه های محلی کامپیوتری 1 شبکه های محلی کامپیوتری(همنیاز)
اندیشه اسلامی 1 2 _ زبان ماشین و اسمبلی 3 برنامه سازی پیشرفته 1
اخلاق و تربیت  اسلامی 2 _ برنامه سازی پیشرفته 2 3 برنامه سازی پیشرفته 1
زبان فارسی 3 _ مبانی مهندسی نرم افزار 2 _
زبان عمومی 3 زبان پیش پایگاه داده ها 2 ذخیره و بازاریابی اطلاعات
جمعیت و دانش خانواده 2 _ آزمایشگاه پایگاه داده ها 1 پایگاه داده ها(همنیاز)
تربیت بدنی 1 1 _ ذخیره و بازاریابی اطلاعات 3 برنامه سازی پیشرفته 2(همنیاز)
دروس پایه جمع  5 واحد مبانی اینترنت 1
ریاضی عمومی 3 ریاضی پیش ساختمان داده ها  3 برنامه سازی پیشرفته 1
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 2 فیزیک پیش برنامه سازی مبتنی بر وب 2 مبانی اینترنت
دروس اصلی جمع  14واحد مباحث ویژه 2 _
ریاضی کاربردی 2 ریاضی عمومی اصول سرپرستی 2 _
آمار و احتمالات 2 ریاضی عمومی پروژه 2 _
شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری 1 _ کارآفرینی و پروژه 2 _
سخت افزار کامپیوتر 2 3 مبانی الکترونیک کارآموزی 2 _
مبانی الکترونیک 2 _ دروس اختیاری جمع  2واحد
کارگاه مبانی الکترونیک 1 مبانی الکترونیک(همنیاز) دروس اختیاری  2 _
زبان فنی 2 زبان عمومی رعایت پیشنیازی به عهده دانشجو میباشد.
آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی 1 _
جمع کل واحدها ( دیپلم کارو دانش): 82 واحد جمع کل واحدها( دیپلم فنی و حرفه ای):79 واحد
توجه: درس مبانی برنامه نویسی ویژوال بیسیک مخصوص دانشجویان  دیپلم کارو دانش میباشد.