برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

چارت رشته صنایع فلزی جوشکاری کاردانی ( کار و دانش)

لیست دروس دوره کاردانی (کارو دانش)  رشته جوشکاری دانشگاه البرز
ترم اول ترم سوم
نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
ریاضی پیش 2 2 _ ریاضی کاربردی  2 2 ریاضی عمومی
فیزیک پیش 2 2 _ متالوژی جوش  3 3 متالوژی فیزیکی
زبان پیش 2 2 _ مقاومت مصالح 2 2 استاتیک
متالوژی فیزیکی 2 2 متالوژی عمومی (همزمان) رسم فنی 5 2 4 رسم فنی 4
تکنولوژی جوش قوسی برق 2 2 2 تکنولوژی جوش برق (همزمان) طراحی و محاسبه اتصالات جوشکاری شده 3 3 مقاومت مصالح
کارگاه جوش قوسی برق 2 2 8 تکنولوژی جوش قوسی برق 2 (همزمان) تکنولوژی جوش چدن و فلزات غیر آهنی 2 2 تکنولوژی جوش زیر پودری و گاز محافظ
فیزیک مکانیک 2 2 فیزیک پیش (همزمان) کارگاه جوش چدن و فلزات غیر آهنی 2 8 تکنولوژی جوش چدن و فلزات غیر آهنی (همزمان)
رسم فنی تخصصی 2 2 _ زبان عمومی 3 3 زبان پیش
متالوژی عمومی 1 2 _ تربیت بدنی 1 1 _
تکنولوژی جوش برق 1 1 _ جمع واحد 20واحد
تکنولوژی جوش گاز 1 1 _ ترم چهارم
تکنولوژی برش و تغیر شکل نیم ساخته های فلزی 1 1 _ نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
جمع واحد کار و دانش 20 واحد جمعیت و دانش خانواده 2 2 _
ترم دوم توزیع حرارت در جوش 2 2 فیزیک حرارت و از فیزیک حرارت
نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز تست های مخرب و غیر مخرب 2 2 مقاومت مصالح
ریاضی عمومی 3 3 ریاضی پیش آزمایشگاه تست جوش 2 4 تست های مخرب و غیر مخرب( همنیاز)
فیزیک حرارت 2 2 ریاضی عمومی (همزمان) آزمایشگاه متالوگرافی 1 2 متالوژی جوش
آزمایشگاه فیزیک حرارت 1 2 فیزیک حرارت (همزمان) کار آفرینی  2 2 45 واحد_
رسم فنی4 2 4 رسم فنی تخصصی اصول سرپرستی 2 2 45 واحد_
استاتیک 3 3 فیزیک مکانیک تکنولوژی و کارگاه جوشکاری لوله و مخازن تحت فشار 2 4 تکنولوژی و کارگاه جوش قوسی برق 2
شیمی عمومی 2 2 _ کاربرد کامپیوتر 2 4 ریاضی کاربردی
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 1 شیمی عمومی (همزمان) زبان فنی 2 2 زبان عمومی
تکنولوژی جوش زیر پودری و گاز محافظ 2 2 تکنولوژی جوش قوسی برق 2 کار آموزی 2 _ 68واحد
کارگاه جوش زیر پودری و گاز محافظ 2 3 تکنولوژی جوش زیر پودری و گاز محافظ (همزمان) پروژه 2 _ 68 واحد
اخلاق و تربیت اسلامی 2 2 _ جمع واحد 23 واحد
جمع واحد 20واحد ترم تابستان
جمع کل واحد ها (کار و دانش) 88 واحد  اندیشه اسلامی  2 2 _
فارسی عمومی 3 3 _
رعایت پیش نیازی به عهده دانشجو میباشد.