برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

فرم تحویل رساله گروه معماری

 

دانلود فایل