برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

چارت رشته مهندسی معماری کارشناسی ناپیوسته

لیست دروس دوره کارشناسی نا پیوسته  رشته مهندسی معماری دانشگاه البرز
نام درس تعداد واحد پیشنیاز نام درس تعداد واحد پیشنیاز
دروس جبرانی جمع  12 واحد آشنایی بامعماری معاصر 2 _
زبان عمومی 2 _ عناصر و جزئیات ساختمانی (2) 2 _
ریاضی 2 _ سازه های فلزی 2 عناصر و جزئیات ساختمانی (2)
تمرین های معماری 2 _ سازه های بتونی 2 سازه های فلزی
طراحی بادست آزاد  2 _ مدیریت و تشکیلات کارگاهی 2 عناصر و جزئیات ساختمانی (2)
پرسپکتیو 2 _ روشهای طراحی و تولید صنعتی 2 عناصر و جزئیات ساختمانی (2)
کاربرد کامپیوتر 2 _ آشنایی با معماری اسلامی(2) 2 _
دروس عمومی جمع  9 واحد تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 2 عناصر و جزئیات ساختمانی (2)
تاریخ اسلام 2 _ تنظیم شرایط محیطی (2) 2 تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
اندیشه اسلامی 2 2 _ دروس اختیاری 2 _
تفسیر موضوعی قرآن 2 _ دروس تخصصی جمع  29 واحد
تربیت بدنی 2 1 _ زبان تخصصی 2 _
ریشه انقلاب اسلامی 2 _ طراحی معماری (2) 4 _
دروس پایه جمع  8 واحد طراحی معماری (3) 4 طراحی معماری (2)
ریاضی عمومی (2) 3 _ طراحی معماری (4) 4 طراحی معماری (3)
کاربرد نرم افزارهای ترسیمی 3 _ طراحی معماری (5) 4 طراحی معماری (4)
انسان، طبیعت، معماری 2 _ طراحی نهایی(پروژه) 6 طراحی معماری (4) - سازه های فلزی - سازه های بتونی
دروس اصلی جمع  22 واحد آشنایی با مرمت ابنیه 3 _
شناخت و طراحی معماری روستا 2 _ کارآموزی 2 _
مبانی نظری معماری 2 _ جمع کل واحدها( کاردانی مرتبط):70 واحد
توجه: دروس جبرانی مخصوص دانشجویانی می باشد، که کاردانی غیر مرتبط هستند. جمع کل واحدها ( کاردانی غیر مرتبط): 82 واحد
رعایت پیشنیازی به عهده دانشجو می باشد.