برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

چارت رشته نقشه کشی معماری کاردانی

لیست دروس دوره کاردانی پیوسته  رشته نقشه کشی معماری دانشگاه البرز
نام درس تعداد واحد پیشنیاز نام درس تعداد واحد پیشنیاز
دروس جبرانی جمع  8واحد دروس تخصصی جمع 20واحد
شناخت مواد و مصالح 2 _ طراحی معماری (1) 4 طراحی فنی ساختمان(همنیاز)
مبانی هنرهای تجسمی 2 _ نقشه برداری 2 ترسیم فنی
عناصر و جزئیات 2 _ طراحی فنی ساختمان 4 عناصر و جزئیات ساختمانی تمرینهای معماری2-ایستایی1(همنیاز ایستایی2)
طراحی 2 _ متره و برآورد 2 عناصر و جزئیات ساختمانی (1)
دروس پیش جمع  6واحد روستا (1) 2 تمرینهای معماری (2)
فیزیک پیش 2 _ زبان فنی  2  زبان عمومی
زبان پیش  2 _ اصول سرپرستی 2 _
ریاضی پیش 2 _ کارآموزی  2 طراحی فنی ساختمان(همنیاز)
دروس عمومی جمع  12واحد دروس اصلی جمع  26 واحد
اندیشه اسلامی 1 2 _ درک و بیان معماری (2) 3 درک و بیان معماری (1)
اخلاق و تربیت  اسلامی 2 _ عناصر و جزئیات ساختمانی (1) 2 ترسیم فنی
زبان فارسی 3 _ تنظیم شرایط محیطی 1 2 ترسیم فنی
زبان عمومی 3 زبان پیش  تمرینهای معماری (1) 3 درک و بیان معماری (1)-ترسیم فنی
جمعیت و دانش خانواده 2 _ تمرینهای معماری (2) 3 تمرینهای معماری (1)
تربیت بدنی 1 1 _ ایستایی (1) 2 ریاضی عمومی(1)
دروس پایه جمع  13واحد ایستایی (2) 2 ایستایی (1)-فیزیک مکانیک
ریاضی عمومی(1) 3 ریاضی پیش پرسپکتیو 2 هندسه ترسیمی 
فیزیک مکانیک 2 فیزیک پیش آشنایی بامعماری جهان 2 _
ترسیم فنی 3 _ آشنایی با معماری اسلامی(1) 2 درک و بیان معماری (2)-ترسیم فنی
هندسه ترسیمی  2 _ کاربردنرم افزارهای رایانه ای در معماری 3 _
درک و بیان معماری (1) 3 _ جمع کل واحدها( دیپلم فنی و حرفه ای):78 واحد
توجه: دروس جبرانی مخصوص دانشجویان  دیپلم کارو دانش میباشد. جمع کل واحدها ( دیپلم کارو دانش): 86 واحد
رعایت پیشنیازی به عهده دانشجو می باشد.