برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

چارت رشته آمار

لیست دروس رشته کارشناسی پیوسته آمار

نام درس

واحد

پیش نیاز

 

نام درس

واحد

پیش نیاز

دروس عمومی

جمع

23واحد

دروس اختیاری

جمع

7واحد

اندیشه اسلامی (1)

2

...........

آشنایی با نظریه صف بندی

3

فرآیند تصادفی(1)

اندیشه اسلامی (2)

2

اندیشه اسلامی (1)

تاریخ آمار و احتمال

2

آمار ریاضی (2)

اخلاق و تربیت اسلامی

2

............

آنالیز ریاضی(2)

4

آنالیز ریاضی(1)

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

............

آشنایی با نظریه تصمیم

3

آمار ریاضی (2)

تاریخ تحلیلی اسلام

2

............

جبرخطی (2) برای آمار

4

جبرخطی (1) برای آمار

فارسی عمومی

3

............

شبیه سازی

3

آمار ریاضی (2) ، مبانی کامپیوتر

زبان عمومی

3

............

تحقیق در عملیات

4

جبرخطی (1) برای آمار ، مبانی کامپیوتر

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

............

آمار و نظریه اطلاع(1)

3

آمار ریاضی (2)

تفسیر موضوعی قرآن

2

............

آنالیز عددی(1)

4

ریاضی عمومی (2)  ، مبانی کامپیوتر

دانش و تنظیم خانواده

2

............

برنامه سازی پیشرفته

4

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

تربیت بدنی (1)

1

............

تحلیل داده ها (تجزیه و تحلیل سیستم)

3

ریاضی عمومی (1)  ، مبانی کامپیوتر

تربیت بدنی (2)

1

تربیت بدنی (1)

نظریه بازی

3

آمار ریاضی (2)

دروس تخصصی

جمع

79واحد

مباحثی در آمار

3

آمار ریاضی (2)

ریاضی برای آمار

4

ریاضی عمومی (2)

توابع مختلط(1)

4

آنالیز ریاضی(1)

جبرخطی (1) برای آمار

4

ریاضی عمومی (1)

فرآیندهای تصادفی(2)

4

فرآیند تصادفی(1)

آنالیز ریاضی (1)

4

ریاضی عمومی (2)

قابلیت اعتماد

3

آمار ریاضی (2)

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

4

............

سریهای زمانی (2)

4

سریهای زمانی (1)

احتمال و کاربرد آن

4

ریاضی عمومی (2)، احتمال و کاربرد آن

روشهای دنباله ای

3

آمار ریاضی (2)

روشهای ناپارامتری

3

روشهای آماری،احتمال و کاربرد آن

مبانی ریاضیات

4

............

آمار ریاضی (1)

4

روشهای آماری،احتمال و کاربرد آن

مبانی کارآفرینی

3

سال آخر

آمار ریاضی (2)

4

آمار ریاضی (1)

 

رگرسیون

4

روشهای آماری، جبرخطی(1)

       رعایت نمودن پیش نیاز به عهده دانشجو می باشد.         
      جمع کل واحدها :  136 واحد

طرح آزمایشها (1)

4

روشهای آماری

طرح آزمایشها (2)

4

طرح آزمایشها (1)

روشهای نمونه گیری (1)

3

روشهای آماری

 

روشهای نمونه گیری (2)

3

روشهای نمونه گیری (1)

فرآیندهای تصادفی (1)

4

ریاضی برای آمار،احتمال و کاربرد آن

سریهای زمانی (1)

4

آمار ریاضی (1)

زبان تخصصی

2

زبان عمومی

روشهای پیشرفته آماری

3

روشهای چند متغیره پیوسته

روشهای چند متغیره گسسته

4

آمار ریاضی (2)

روشهای چند متغیره پیوسته

4

آمار ریاضی (2)،جبرخطی(1)

محاسبات آماری با کامپیوتر

3

روشهای چند متغیره پیوسته، روشهای چند متغیره گسسته،رگرسیون                            

کنترل کیفیت آماری

3

روشهای نمونه گیری (2)

پروژه کارشناسی

3

سال آخر

دروس پایه

جمع

26واحد

ریاضی عمومی (1)

4

ریاضی پیش دانشگاهی

ریاضی عمومی (2)

4

ریاضی عمومی (1)

آمار و احتمال

4

ریاضی عمومی (1) یا همزمان

روشهای آماری

4

آمار و احتمال

مبانی اقتصاد

4

................

مبانی جامعه شناسی

3

................

مبانی جمعیت شناسی

3

...............