برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

چارت رشته زبان انگلیسی (کاردانی)

لیست دروس رشته مترجمی زبان انگلیسی (کاردانی)

 

ترم اول

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

خواندن و درك مفاهيم 1

2

خواندن و درك مفاهيم پيش

2

خواندن متون عمومي

2

خواندن و درك مفاهيم پيش

3

دستور زبان 1

2

دستور زبان پيش

4

گفت وشنود 1

2

گفت و شنود پيش

5

آزمايشگاه 1

1

گفت و شنود پيش

6

آواشناسي (1)

2

آواشناسي

7

اصول و آئين نگارش

2

---

8

كاربرد اصطلاحات 1

2

آواشناسي 1

ترم دوم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

خواندن و درك مفاهيم 2

2

خواندن و درك مفاهيم1

2

دستور زبان 2

2

دستور زبان 1

3

گفت و شنود 2

2

گفت و شنود1

5

آزمايشگاه زبان2

1

آزمايشگاه زبان 1

6

كاربرد اصطلاحات 2

2

كاربرد اصطلاحات 1

 

آواشناسی 2

2

آواشناسي 1

7

واژه شناسي

2

آواشناسي 1

ترم سوم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

اصول و روش ترجمه 1

2

كاربرد اصطلاحات 2

2

جمله نويسي و نگارش

2

اصول و آئين نگارش

3

خواندن و درك مفاهيم پيشرفته

2

خواندن و درك مفاهيم 2

5

خواندن متون مطبوعاتي

2

خواندن و درك مفاهيم 3

6

دستور زبان 3

2

دستور زبان 2

7

بررسي ساخت مقابله اي جمله

2

دستور زبان 2

8

ترجمه متون عمومي 1

2

خواندن متون عمومي

9

ترجمه متون مطبوعاتي 1

2

خواندن متون مطبوعاتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم چهارم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

ترجمه متون عمومي 2

2

ترجمه متون عمومي 1

2

ترجمه متون مطبوعاتي 2

2

ترجمه متون مطبوعاتي 1

3

اصول و روش ترجمه 2

2

اصول و روش ترجمه 1

4

بررسي مقابله اي ساخت جمله 2

2

بررسي مقابله اي ساخت جمله 1

5

دستور زبان تطبيقي

1

دستور زبان 3

6

ترجمه علوم انساني

2

خواندن پيشرفته

7

ترجمه مكاتبات و اسناد

2

خواندن پيشرفته

8

ترجمه متون بازرگاني

2

ترجمه متون عمومي 1

9

كارآموزي

2

 

 

61 واحد تخصصی + 12 واحد دروس عمومي  

 

                                              جمعاً :73 واحد