برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته

                      ليست دروس رشته مترجمي زبان انگليسي كارشناسي ناپيوسته

 

                             ترم اول

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

خواندن و درك مطلب پيشرفته

3

 

2

نگارش پيشرفته

2

 

3

نامه نگاري

2

 

4

گفت و شنود 3

2

 

5

نگارش فارسي

2

 

6

كليات زبانشناسي 1

2

 

7

اصول و مباني نظري ترجمه

2

 

ترم دوم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

ساخت زبان فارسي

2

……..

2

كاربرد اصطلاحات

2

………

3

مقاله نويسي

2

نگارش پيشرفته

4

كليات زبانشناسي 2

2

كليات زبانشناسي  1

5

نمونه نثر و شعر ساده

3

خواندن و درك مطلب پيشرفته

6

درآمدي بر ادبيات انگليسي 1

2

خواندن و درك مطلب پيشرفته

7

مكالمه موضوعي

2

………

ترم سوم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

درآمدي بر ادبيات انگليسي 2

2

درآمدي بر ادبيات انگليسي 1

2

بيان شفاهي داستان

2

مكالمه موضوعي

3

ترجمه پيشرفته 1

2

كليات زبانشناسي 2

4

ترجمه متون سياسي

2

ترجمه پيشرفته 1

5

ترجمه شفاهي 1

2

بيان شفاهي داستان

6

ترجمه نوار و فيلم

2

بيان شفاهي داستان

7

ترجمه انفرادي 1

2

.......

8

اصول و روش تحقيق

2

مقاله نويسي

ترم چهارم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

ترجمه پيشرفته 2

2

ترجمه پيشرفته 1

2

ترجمه شفاهي 2

2

ترجمه شفاهي 1

3

كارگاه ترجمه

2

ترجمه پيشرفته 1

4

ترجمه انفرادي 2

2

ترجمه انفرادي 1

5

ترجمه متون ادبي-اسلامي

2

ترجمه پيشرفته 1

6

روش تدريس زبان انگليسي

4

 

7

آزمون سازي

2