برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته

118 واحد تخصصي 
20 واحد عمومي
جمعاً 138 واحد 
 

ليست دروس رشته مترجمي زبان انگليسي كارشناسي پيوسته

ترم اول

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

خواندن و درك مفاهيم 1

4

خواندن و درك مفاهيم پيش

2

دستور نگارش 1

4

دستور نگارش پيش

3

گفت و شنود 1

4

گفت و شنود پيش

4

فنون يادگيري

2

----

ترم دوم

5

خواندن و درك مفاهيم 2

4

خواندن و درك مفاهيم 1

6

دستور نگارش 2

4

دستور و نگارش 1

7

گفت و شنود 2

4

گفت و شنود 1

8

كاربرد اصطلاحات

2

فنون و يادگيري

ترم سوم

9

خواندن و درك مفاهيم 3

4

خواندن و درك مفاهيم 2

10

نگارش پيشرفته

2

دستور نگارش 2

11

اصول و روش ترجمه

2

خواندن و درك مفاهيم 2

12

آواشناسي

2

فنون يادگيري

13

نگارش فارسي

2

فارسي عمومي

ترم چهارم

14

كليات زبانشناسي 1

2

آواشناسي

15

نمونه نثر ساده

2

خواندن و درك مفاهيم 3

16

ساخت زبان فارسي

2

نگارش فارسي

17

نمونه شعر ساده

2

خواندن و درك مفاهيم 3

18

اصول و مباني نظري ترجمه

2

اصول و روش ترجمه

19

نامه نگاري

2

نگارش پيشرفته

20

مقاله نويسي

2

نگارش پيشرفته

21

ترجمه متون ساده

2

نمونه نثر ساده

ترم پنجم

22

كليات زبانشناسي 2

2

كليات زبانشناسي 1

23

در آمدي بر ادبيات 1

2

نمونه شعر ساده

24

بيان شفاهي داستان 1

2

نمونه نثر ساده

25

آشناي با ادبيات معاصر ايران

2

ساخت زبان فارسي

26

واژه شناسي

2

كليات زبانشناسي 2

27

اصول و روش تحقيق 1

2

مقاله نويسي

28

ترجمه شفاهي 1

2

اصول و مباني نظري ترجمه

ترم ششم

29

بيان شفاهي داستان 2

2

بيان شفاهي داستان 1

30

بررسي مقابله اي ساخت جمله

2

واژه شناسي

31

خواندن متون مطبوعاتي

2

در آمدي بر ادبيات 1

32

در آمدي بر ادبيات 2

2

در آمدي برادبيات 1

33

ترجمه نوار و فيلم

2

ترجمه شغاهي 1

34

ترجمه شفاهي 2

2

ترجمه شفاهي 1

35

ترجمه پيشرفته 1

2

ترجمه متون ساده

ترم هفتم

36

ترجمه پيشرفته 2

2

ترجمه پيشرفته 1

37

ترجمه متون مطبوعاتي 1

2

خواندن مطبوعاتي

38

اصول و روش تحقيق 2

2

اصول و روش تحقيق 1

39

ترجمه متون ادبي

2

درآمدي بر ادبيات 2

40

ترجمه انفرادي 1

2

در آمدي بر ادبيات 2

41

روش و تدريس زبان خارجه

4

خواندن متون مطبوعاتي

42

ترجمه مكاتبات و اسناد 1

2

ترجمه پيشرفته 1

43

بررسي آثار ترجمه شده اسلامي 1

2

ترجمه پيشرفته 1

44

ترجمه شفاهي 3

2

ترجمه شفاهي 2

ترم هشتم

45

ترجمه انفرادي 2

2

ترجمه انفرادي 2

46

آزمون سازي

2

روش تدريس زبان خارجه

47

ترجمه متون سياسي

2

ترجمه پيشرفته 2

48

بررسي آثار ترجمه شده اسلامي 2

2

بررسي آثار ترجمه شده اسلامي 1

49

ترجمه مكاتبات و اسناد2

2

ترجمه مكاتبات اسناد 1

50

ترجمه متون اقتصادي

2

ترجمه پيشرفته 2

51

ترجمه متون مطبوعاتي 2

2

ترجمه متون مطبوعاتي 1