برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

چارت رشته زبان و ادبیات انگلیسی

ليست دروس رشته زبان و ادبیات انگليسي كارشناسي پيوسته

 

                                         ترم اول

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

خواندن و درك مفاهيم 1

4

خواندن و درك مفاهيم پيش

2

دستور نگارش 1

4

دستور نگارش پيش

3

گفت وشنود 1

4

گفت وشنود پيش

4

فنون يادگيري

2

---

ترم دوم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

خواندن و درك مفاهيم 2

4

خواندن و درك مفاهيم 1

2

دستور نگارش 2

4

دستور نگارش 1

3

گفت وشنود 2

4

گفت و شنود 1

4

کاربرد اصطلاحات

2

فنون يادگيري

ترم سوم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

خواندن و درك مفاهيم 3

4

خواندن و درك مفاهيم 2

2

نگارش پيشرفته

2

دستور نگارش 2

3

اصول و روش ترجمه

2

خواندن و درك مفاهيم 2

4

آواشناسی

2

فنون يادگيري

5

درآمدی بر ادبیات 1

2

خواندن و درك مفاهيم 2

ترم چهارم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

كليات زبانشناسي 1

2

كليات زبانشناسي 1

2

نمونه نثر ساده

2

خواندن و درك مفاهيم 3

3

خواندن متون مطبوعاتی

2

درآمدی بر ادبیات1

4

نمونه شعر ساده

2

خواندن و درك مفاهيم 3

5

درآمدی بر ادبیات2

2

درآمدی بر ادبیات1

6

نامه نگاري

2

نگارش پيشرفته

7

فرانسه 1

2

خواندن و درك مفاهيم 3

8

ترجمه متون ساده

2

نمونه نثر ساده

9

مقاله نویسی

2

نگارش پیشرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم پنجم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

کلیات زبانشناسی 2

2

کلیات زبانشناسی1

2

شعر انگلیسی

2

نمونه شعر ساده

3

بیان شفاهی داستان 1

2

نمونه نثر ساده

4

فرانسه 2

3

فرانسه 1

5

نمایشنامه 1

2

درآمدی بر ادبیات 2

6

رمان 1

2

درآمدی بر ادبیات 2

7

داستان کوتاه انگلیسی

2

نمونه نثر ساده

8

ترجمه متون ادبی 1

2

ترجمه متون ساده

ترم ششم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

بیان شفاهی داستان 2

2

بیان شفاهی داستان 1

2

نمایشنامه 2

2

نمایشنامه 1

3

ترجمه متون ادبی 2

2

ترجمه متون ادبی 1

4

سیری در تاریخ ادبیات 1

4

داستان کوتاه انگلیسی

5

رمان 2

2

رمان 1

6

فرانسه 3

2

فرانسه 2

7

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1

 

ترجمه متون ادبی 1

8

روش تدریس زبان

4

کلیات زبانشناسی 1و2

ترم هفتم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

2

آزمون سازی

2

روش تدریس زبان

3

سیری در تاریخ ادبیات 2

4

سیری در تاریخ ادبیات 1

4

ترجمه متون ادبی 2

2

ترجمه متون ادبی 1

5

نقد ادبی 1

2

رمان 2

6

اصول و روش تحقیق 1

2

درآمدی بر ادبیات 2و کلیات زبانشناسی 1و2

ترم هشتم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

مکتبهای ادبی

2

سیری در تاریخ ادبیات 2

2

نقد ادبی2

2

نقد ادبی1

3

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2

2

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1

4

متون برگزیده نثر ادبی

2

سیری در تاریخ ادبیات 2

5

اصول و روش تحقیق 2

2

اصول و روش تحقیق 1

6

فنون و صناعات ادبی

2

سیری در تاریخ ادبیات 2