برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

چارت آموزش زبان انگلیسی

 لیست دروس رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته

دانشگاه البرز

نیمسال اول

 

1

خواندن و درک مطلب (1)

4

خواندن و درک مطلب پیش

2

دستور نگارش (1)

4

دستور نگارش پیش

3

گفت و شنود (1)

4

گفت و شنود پیش

4

آواشناسی

2

فنون یادگیری

نیمسال دوم

5

خواندن و درک مطلب (2)

4

خواندن و درک مطلب (1)

6

دستور نگارش (2)

4

دستور نگارش (1)

7

گفت و شنود (2)

4

گفت و شنود (1)

8

روانشناسی تربیتی

2

---------

9

اصول و روش ترجمه

2

--------

نیمسال سوم

10

خواندن و درک مطلب (3)

4

خواندن و درک مطلب (2)

11

گفت و شنود (3)

4

گفت و شنود (2)

12

دستور زبان پیشرفته

2

دستور نگارش (2)

13

کلیات زبانشناسی (1)

2

آواشناسی

14

جامعه شناسی آموزش و پرورش

2

اصول و روش ترجمه

15

نمونه های نثر ساده انگلیسی

2

خواندن و درک مطلب (3) (هم نیاز)

                                                                 نیمسال چهارم  

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

16

کاربرد اصطلاحات

2

خواندن و درک مطلب (3)

17

نگارش پیشرفته

2

دستور زبان پیشرفته

18

مکالمه موضوعی

2

گفت و شنود (3)

19

کلیات زبانشناسی (2)

2

کلیات زبانشناسی (1)

20

اصول و فلسفه  آموزش و پرورش           

2

جامعه شناسی آموزش و پرورش

21

شعر ساده                                        

2

نمونه های نثر ساده انگلیسی

22

ترجمه متون ساده

2

نمونه های نثر ساده انگلیسی

 

 

نیمسال پنجم

 

23

درآمدی بر ادبیات (1)

2

نمونه های نثر ساده انگلیسی

24

نامه نگاری

2

نگارش پیشرفته

25

بیان شفاهی داستان (1)

2

نمونه های نثر ساده انگلیسی

   26  

زبانشناسی مقابله ای و تحلیل خطاها

2

کلیات زبانشناسی (2)

27

روش تحقیق

2

کلیات زبانشناسی (2)

28

واژه شناسی

2

کلیات زبانشناسی (2)

29

ترجمه پیشرفته

2

ترجمه متون ساده

30

مقاله نویسی

2

نگارش پیشرفته

نیمسال ششم

31

درآمدی بر ادبیات (2)

2

درآمدی بر ادبیات (1)

32

روشهای تدریس زبان انگلیسی

4

درآمدی بر ادبیات (1)

33

خواندن متون مطبوعاتی

2

درآمدی بر ادبیات (2) (هم نیاز)

34

تهیه مطالب درسی راهنمایی

2

روشهای تدریس زبان انگلیسی(هم نیاز)

35

تهیه مطالب کمک آموزشی

2

مقاله نویسی

36

بررسی کتابهای درسی راهنمایی

2

روشهای تدریس زبان انگلیسی(هم نیاز)

 

 بیان شفاهی داستان (2)

2

   بیان شفاهی داستان (1)

                                                                    نیمسال هفتم

37

تدریس عملی (1) راهنمایی

2

روشهای تدریس زبان انگلیسی

38

روشهای تدریس مهارتهای زبان

4

روشهای تدریس زبان انگلیسی

39

سنجش و ارزیابی

2

روشهای تدریس زبان انگلیسی

40

کاربرد کامپیوتر در آموزش زبان

2

روشهای تدریس مهارتهای زبان(هم نیاز)

41

دو زبانگی                                                         

2

روشهای تدریس مهارتهای زبان(هم نیاز)

نیمسال هشتم

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

42

تهیه مطالب درسی دبیرستان

2

تهیه مطالب درسی راهنمایی

43

آزمون سازی

2

سنجش و ارزیابی

44

تدریس عملی (2)  دبیرستان

2

تدریس عملی (1) راهنمایی

45

بررسی و تحلیل محتوای کتابهای دبیرستان

2

بررسی کتابهای درسی راهنمایی

 

          دروس پایه و اصلی    40 واحد

دروس عمومی        20 واحد

          دروس تخصصی        76 واحد

                                                      

           جمع                   136 واحد