برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

چارت آموزش زبان انگلیسی

 لیست دروس رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته

دانشگاه البرز

نیمسال اول

 

1

خواندن و درک مطلب (1)

4

خواندن و درک مطلب پیش

2

دستور نگارش (1)

4

دستور نگارش پیش

3

گفت و شنود (1)

4

گفت و شنود پیش

4

آواشناسی

2

فنون یادگیری

نیمسال دوم

5

خواندن و درک مطلب (2)

4

خواندن و درک مطلب (1)

6

دستور نگارش (2)

4

دستور نگارش (1)

7

گفت و شنود (2)

4

گفت و شنود (1)

8

روانشناسی تربیتی

2

---------

9

اصول و روش ترجمه

2

--------

نیمسال سوم

10

خواندن و درک مطلب (3)

4

خواندن و درک مطلب (2)

11

گفت و شنود (3)

4

گفت و شنود (2)

12

دستور زبان پیشرفته

2

دستور نگارش (2)

13

کلیات زبانشناسی (1)

2

آواشناسی

14

جامعه شناسی آموزش و پرورش

2

اصول و روش ترجمه

15

نمونه های نثر ساده انگلیسی

2

خواندن و درک مطلب (3) (هم نیاز)

                                                                 نیمسال چهارم  

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

16

کاربرد اصطلاحات

2

خواندن و درک مطلب (3)

17

نگارش پیشرفته

2

دستور زبان پیشرفته

18

مکالمه موضوعی

2

گفت و شنود (3)

19

کلیات زبانشناسی (2)

2

کلیات زبانشناسی (1)

20

اصول و فلسفه  آموزش و پرورش           

2

جامعه شناسی آموزش و پرورش

21

شعر ساده                                        

2

نمونه های نثر ساده انگلیسی

22

ترجمه متون ساده

2

نمونه های نثر ساده انگلیسی

 

 

نیمسال پنجم

 

23

درآمدی بر ادبیات (1)

2

نمونه های نثر ساده انگلیسی

24

نامه نگاری

2

نگارش پیشرفته

25

بیان شفاهی داستان (1)

2

نمونه های نثر ساده انگلیسی

   26  

زبانشناسی مقابله ای و تحلیل خطاها

2

کلیات زبانشناسی (2)

27

روش تحقیق

2

کلیات زبانشناسی (2)

28

واژه شناسی

2

کلیات زبانشناسی (2)

29

ترجمه پیشرفته

2

ترجمه متون ساده

30

مقاله نویسی

2

نگارش پیشرفته

نیمسال ششم

31

درآمدی بر ادبیات (2)

2

درآمدی بر ادبیات (1)

32

روشهای تدریس زبان انگلیسی

4

درآمدی بر ادبیات (1)

33

خواندن متون مطبوعاتی

2

درآمدی بر ادبیات (2) (هم نیاز)

34

تهیه مطالب درسی راهنمایی

2

روشهای تدریس زبان انگلیسی(هم نیاز)

35

تهیه مطالب کمک آموزشی

2

مقاله نویسی

36

بررسی کتابهای درسی راهنمایی

2

روشهای تدریس زبان انگلیسی(هم نیاز)

 

 بیان شفاهی داستان (2)

2

   بیان شفاهی داستان (1)

                                                                    نیمسال هفتم

37

تدریس عملی (1) راهنمایی

2

روشهای تدریس زبان انگلیسی

38

روشهای تدریس مهارتهای زبان

4

روشهای تدریس زبان انگلیسی

39

سنجش و ارزیابی

2

روشهای تدریس زبان انگلیسی

40

کاربرد کامپیوتر در آموزش زبان

2

روشهای تدریس مهارتهای زبان(هم نیاز)

41

دو زبانگی                                                         

2

روشهای تدریس مهارتهای زبان(هم نیاز)

نیمسال هشتم

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

42

تهیه مطالب درسی دبیرستان

2

تهیه مطالب درسی راهنمایی

43

آزمون سازی

2

سنجش و ارزیابی

44

تدریس عملی (2)  دبیرستان

2

تدریس عملی (1) راهنمایی

45

بررسی و تحلیل محتوای کتابهای دبیرستان

2

بررسی کتابهای درسی راهنمایی

 

          دروس پایه و اصلی    40 واحد

دروس عمومی        20 واحد

          دروس تخصصی        76 واحد

                                                      

           جمع                   136 واحد