برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

مدیر گروه زبان انگلیسی

 

جناب آقای دکتر سید محمد علوی 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران