برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

مدیر گروه زبان انگلیسی

 

جناب آقای دکتر سید محمد علوی 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران