برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

کارشناسی ناپیوسته

مراحل ثبت نام دانشجویان

مدارک لازم جهت ثبت نام

 فهرست واریزی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته

 آدرس و شماره تماس دانشگاه