برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

دروس ترمی مدیریت مالی

دانشگاه البرز
برنامه ترمی کارشناسی پیوسته مدیریت مالی
ردیف دروس ترم اول نظری عملی دروس پیشنیاز ردیف دروس ترم  دوم نظری عملی دروس پیشنیاز
1 ریاضیات پیش دانشگاهی 4 ..... مقدماتی ..... 1 زبان عمومی 3 ..... عمومی زبان انگلیسی پیش دانشگاهی
2 زبان انگلیسی پیش دانشگاهی 4 ..... مقدماتی ..... 2 اصول حسابداری(2) 3 ..... پایه اصول حسابداری(1)
3 اصول حسابداری (1) 3 ..... پایه ..... 3 مدیریت رفتار سازمانی 3 ..... اصلی مبانی سازمان و مدیریت
4 مبانی سازمان و مدیریت 3 ..... اصلی ..... 4 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (پایه) 3 ..... پایه ریاضیات پیش دانشگاهی
5 فارسی عمومی 3 ..... عمومی ..... 5 روانشناسی کار 2 ..... پایه .....
6 اندیشه اسلامی (1) 2 ..... عمومی ..... 6 بازاریابی و مدیریت بازار 2 ..... اصلی مبانی سازمان و مدیریت
جمع :  19 واحد 7 ریشه های انقلاب اسلامی 2 ..... عمومی .....
جمع :  18 واحد
ردیف دروس ترم سوم نظری عملی دروس پیشنیاز ردیف دروس ترم  چهارم نظری عملی دروس پیشنیاز
1 اقتصاد خرد 3 ..... پایه ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 اقتصاد کلان 3 ..... پایه اقتصاد خرد
2 آمار و کاربرد آن در مدیریت  3 ..... پایه ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی 3 ..... پایه آمار و کاربرد آن در مدیریت 
3 تحقیق در عملیات 1 3 ..... اصلی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 3 تحقیق در عملیات 2 3 ..... اصلی تحقیق در عملیات 1
4 اصول مدیریت مالی 1 4 ..... تخصصی اصول حسابداری(2) 4 اصول مدیریت مالی 2 4 ..... تخصصی اصول مدیریت مالی 1
5 حسابداری صنعتی 3 ..... پایه اصول حسابداری(2) 5 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی 3 ..... پایه ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
6 اندیشه اسلامی (2) 2 ..... عمومی اندیشه اسلامی(1) 6 فلسفه اخلاق 2 ..... عمومی .....
7 تربیت بدنی(1) 1 ..... عمومی ..... جمع: 18 واحد
جمع  : 19 واحد
ردیف دروس ترم پنجم نظری عملی دروس پیشنیاز ردیف دروس ترم  ششم نظری عملی دروس پیشنیاز
1 متون مالی 1 2 ..... تخصصی اصول مدیریت مالی 1 1 اقتصاد سنجی مالی 3 ..... تخصصی آمارو کاربرددر مدیریت مالی
2 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 2 ..... پایه اقتصاد کلان 2 مبانی مدیریت سرمایه گذاری 4 ..... پایه اصول مدیریت مالی 2
3 پول و ارز بانکداری 3 ..... اصلی اقتصاد کلان 3 نهادهای پولی و مالی بین المللی 2 ..... تخصصی اصول مدیریت مالی 2 و نهادهای پولی و مالی
4 نهادهای پولی و مالی 3 ..... تخصصی اصول مدیریت مالی 2 4 متون مالی(2) 2 ..... تخصصی متون مالی(1)
5 مدیریت منایع انسانی 3 ..... اصلی مدیریت رفتار سازمانی 5 روش تحقیق در مدیریت 3 ..... پایه آمار و کاربرد آن در مدیریت 
6 حسابرسی 3 ..... پایه اصول حسابداری(2) 6 مبانی ریسک و مدیریت بیمه 3 ..... تخصصی اصول مدیریت مالی 2
7 تاریخ اسلام 2 ..... عمومی ..... 7 تفسیر  موضوعی قرآن 2 ..... عمومی .....
8 تربیت بدنی(2) 1 ..... عمومی ..... جمع  : 19 واحد
جمع  : 19 واحد
ردیف دروس ترم هفتم نظری عملی دروس پیشنیاز ردیف دروس ترم  هشتم نظری عملی دروس پیشنیاز
1 مبانی مهندسی مالی 3 ..... تخصصی مبانی مدیریت سرمایه گذاری 1 حقوق بازرگانی 2 ..... پایه نهادهای پولی و مالی بین المللی
2 مالیه عمومی 2 ..... اختیاری اقتصاد کلان 2 مدیریت مالی در ایران 2 ..... تخصصی اصول مدیریت مالی 2
3 مدیریت استراتژیک 3 ..... اصلی بازاریابی و مدیریت بازار 3 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی 2 ..... اختیاری اصول حسابداری(2) و کلان
4 برنامه ریزی مالیاتی 2 ..... تخصصی اصول مدیریت مالی 2 4 بازار پول و سرمایه 3 ..... تخصصی اصول مدیریت مالی 2
5 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 3 ..... پایه ..... 5 سیستمهای اطلاعاتی مالی 2 ..... اختیاری مدیریت مالی 2
6 مبانی بانکداری و مدیریت بانک 3 ..... تخصصی اصول مدیریت مالی(2) 6 قراردادهای بیمه 3 ..... تخصصی مبانی ریسک و مدیریت بیمه
7 جمعیت و تنظیم خانواده 1 ..... عمومی ..... جمع  : 14 واحد
8 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 ..... عمومی .....
جمع  : 19 واحد