برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

لیست دروس مالی

                                                               دانشگاه البرز     

                                                                لیست دروس کارشناسی پیوسته مدیریت مالی

نام درس واحد پيش نياز نام درس واحد پيش نياز
دروس پیش دانشگاهی جمع 8 واحد دروس اصلی جمع 26 واحد
زبان انگليسي پيش دانشگاهي 4 ....... مبانی سازمان و مدیریت 3 .......
رياضيات پيش دانشگاهي 4 ....... مدیریت رفتار سازمانی 3 مبانی سازمان و مدیریت
دروس عمومی جمع 23 واحد مدیریت منابع انسانی 3 مدیریت رفتار سازمانی
اندیشه اسلامی (1) 2 ....... تحقیق در عملیات(1) 3 رياضيات  وكاربرد آن در مدیریت
اندیشه اسلامی (2) 2 اندیشه اسلامی (1) تحقیق در عملیات(2) 3 تحقیق در عملیات(1)
اخلاق و تربيت اسلامي 2 ....... پول و ارز و بانکداری 3 اقتصاد کلان
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 ....... بازاریابی و مدیریت بازار 2 مبانی سازمان و مدیریت
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 ....... مدیریت استراتژیک 3 بازاریابی و مدیریت بازار
تفسیر موضوعی قرآن 2 ....... اقتصاد سنجی مالی 3 آمار وكاربرد آن در مديريت مالی
فارسي عمومي 3 ....... دروس تخصصی جمع 40 واحد
زبان عمومي 3 زبان انگليسي پيش دانشگاهي اصول مدیریت مالی(1) 4  اصول حسابداري (2)
تربيت بدني(1) 1 ....... اصول مدیریت مالی(2) 4 اصول مدیریت مالی(1)
تربيت بدني(2) 1 تربيت بدني(1) مبانی مدیریت سرمایه گذاری 4 اصول مدیریت مالی(2)
ریشه انقلاب اسلامی 2 ........ مدیریت مالی در ایران 2 اصول مدیریت مالی(2)
جمعیت و تنظيم خانواده  1 ........ نهادهای پولی و مالی 3 اصول مدیریت مالی(2)
دروس پایه جمع 42 واحد نهادهای پولی و مالی بین الملل 2 اصول مدیریت مالی(2)- نهادهای پولی
روانشناسی کار 2 ....... مبانی مهندسی مالی 3 مبانی مدیریت سرمایه گذاری
اصول حسابداري (1) 3 ........ بازار پول و سرمایه 3 اصول مدیریت مالی(2)
 اصول حسابداري (2) 3 اصول حسابداري (1) مبانی ریسک و مدیریت بیمه 3 اصول مدیریت مالی(2)
اقتصاد خرد 3 رياضيات  وكاربرد آن در مدیریت برنامه ریزی مالیاتی 2 اصول مدیریت مالی(2)
اقتصاد کلان 3 اقتصاد خرد قراردادهای بیمه 3 مبانی ریسک و مدیریت بیمه
رياضيات  وكاربرد آن در مدیریت 3 ریاضیات پیش دانشگاهی متون مالی(1) 2 اصول مدیریت مالی(1)
رياضيات  وكاربرد آن در مدیریت مالی 3 رياضيات  وكاربرد آن در مدیریت متون مالی(2) 2 متون مالی(1)
آمار وكاربرد آن در مديريت 3 رياضيات  وكاربرد آن در مدیریت مبانی بانکداری و مدیریت بانک 3 اصول مدیریت مالی(2)
آمار وكاربرد آن در مديريت مالی 3 آمار وكاربرد آن در مديريت دروس اختیاری جمع 6 واحد
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 2 اقتصاد کلان سیستمهای اطلاعاتی مالی 2 اصول مدیریت مالی(2)
کامپیوتر وكاربرد آن در مديريت 3 ........ مالیه عمومی 2 اقتصاد کلان
روش تحقیق در مدیریت 3 آمار وكاربرد آن در مديريت اصول تهیه و تنظیم کنترل بودجه دولتی 2 اصول حسابداري (2) و اقتصاد کلان
حقوق بازرگانی 2 نهادهای پولی و مالی تجزیه و تحلیل فنی 2 اصول مدیریت مالی(2)
حسابداری صنعتی 3  اصول حسابداري (2) جمع کل :  135 واحد
حسابرسی 3  اصول حسابداري (2)
مشکلات ناشی از عدم رعایت پیشنیاز دروس به عهده دانشجو می باشد.