برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

جدول پیشنیاز دولتی

دانشگاه البرز
دروس پیشنیاز رشته های غیرمرتبط مدیریت دولتی
ردیف نام درس تعداد واحد
1 اصول حسابداری(1) 3
2 آمار و کاربرد آن در مدیریت(1) 3
3 مبانی سازمان مدیریت 3
جمع:  9 واحد