برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

جدول پیشنیاز دولتی

دانشگاه البرز
دروس پیشنیاز رشته های غیرمرتبط مدیریت دولتی
ردیف نام درس تعداد واحد
1 اصول حسابداری(1) 3
2 آمار و کاربرد آن در مدیریت(1) 3
3 مبانی سازمان مدیریت 3
جمع:  9 واحد