برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

دروس ترمی دولتی نامرتبط

برنامه ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی(کاردانی غیر مرتبط)

 

ترم اول
نام درس نوع درس  واحد پیشنیاز
اقتصاد کلان پایه  3 ............
ریاضی کاربردی(2) پایه  3 ............
آمار و کاربرد(1) جبرانی 3 ..........
مبانی سازمان در مدیریت جبرانی 3 ............
سیر اندیشه های سیاسی  تخصصی 3 ............
اصول حسابداری(1) جبرانی 3 ............
ریشه های انقلاب اسلامی عمومی 2 ...........
جمع  20واحد

 

ترم دوم
نام درس نوع درس  واحد پیشنیاز
مدیریت منابع انسانی اصلی 3 مبانی سازمان در مدیریت
آمار و کاربرد(2) پایه  3 آمار و کاربرد(1)
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی پایه  3 اقتصاد کلان
سیستم های اطلاعاتی مدیریت اصلی 3 ............
مدیریت سازمان های محلی و شهرداریها تخصصی 3 ............
مدیریت مالی(1) اختیاری 3 اقتصاد کلان
تاریخ فرهنگ و تمدن یا تاریخ تحلیلی اسلام عمومی 2 ...........
جمع  20واحد

 

ترم تابستان واحد
تحقیق در عملیات(1) - تربیت بدنی(2) 4

 

ترم سوم
نام درس نوع درس  واحد پیشنیاز
مدیریت توسعه تخصصی 3 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
مدیریت تطبیقی تخصصی 3 ..........
روابط کار در سازمان تخصصی 3 ..........
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی دولتها تخصصی 3 اقتصاد کلان
تحقیق در عملیات(2) اصلی 3 تحقیق در عملیات(1)
 مدیریت در منایع اسلامی(قرآن و ..) تخصصی 2 مدیریت مالی (2)
تفسیر موضوعی قرآن عمومی 2 ..........
جمع  19واحد

 

ترم چهارم
نام درس نوع درس  واحد پیشنیاز
مباحث ویژه مدیریت دولتی اختیاری 3 مدیریت منابع انسانی
بهره وری و تجزیه و تحلیل اختیاری 3 آمار کاربردی(2) و تحقیق در عملیات(2)
مدیریت استراتژیک اختیاری 3 مدیریت منابع انسانی
 زبان تخصصی(4و3) تخصصی 2 ..........
روش تحقیق پایه 3 آمار کاربردی(2)
پروژه تخصصی 2 ترم آخر
کارآموزی تخصصی 2 ترم آخر
اندیشه اسلامی(2) عمومی 2
جمع  20واحد