برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

دروس ترمی دولتی

برنامه ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی(کاردانی مرتبط)

 

ترم اول
نام درس نوع درس  واحد پیشنیاز
اقتصاد کلان پایه  3 ............
ریاضی کاربردی(2) پایه  3 ............
آمار و کاربرد(2) پایه  3 ..........
مدیریت منابع انسانی اصلی 3 ............
سیر اندیشه های سیاسی  تخصصی 3 ............
ریشه های انقلاب اسلامی عمومی 2 ............
جمع 17واحد

 

ترم دوم
نام درس نوع درس  واحد پیشنیاز
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی پایه  3 اقتصاد کلان
تحقیق در عملیات(1) پایه  3 آمار و کاربرد(2)
مدیریت مالی(1) اختیاری 3 اقتصاد کلان
سیستم های اطلاعاتی مدیریت اصلی 3 ............
مدیریت سازمان های محلی و شهرداریها تخصصی 3 ............
تربیت بدنی(2) عمومی 1 ............
تاریخ فرهنگ و تمدن یا تاریخ تحلیلی اسلام عمومی 2 ...........
جمع  18واحد

 

ترم سوم
نام درس نوع درس  واحد پیشنیاز
مدیریت توسعه تخصصی 3 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 مدیریت تطبیقی تخصصی 3 مدیریت منابع انسانی
روابط کار در سازمان تخصصی 3 ………
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی دولتها تخصصی 3 اقتصاد کلان
تحقیق در عملیات(2) اصلی 3 تحقیق در عملیات(1)
 مدیریت در منایع اسلامی(قرآن و ..) تخصصی 2 ..........
تفسیر موضوعی قرآن عمومی 2 ..........
جمع  19

 

ترم چهارم
نام درس نوع درس  واحد پیشنیاز
مباحث ویژه مدیریت دولتی اختیاری 3 مدیریت منابع انسانی
بهره وری و تجزیه و تحلیل اختیاری 3 آمار کاربردی(2) و تحقیق در عملیات(2)
مدیریت استراتژیک اختیاری 3 مدیریت منابع انسانی
 زبان تخصصی(4و3) تخصصی 2 ..........
روش تحقیق پایه 3 آمار کاربردی(2)
پروژه تخصصی 2 ترم آخر
کارآموزی تخصصی 2 ترم آخر
اندیشه اسلامی(2) عمومی 2
جمع  20واحد