برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

لیست دروس دولتی

لیست دروس دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی
نام درس  واحد  پیش نیاز نام درس  واحد  پیش نیاز 
دروس عمومی جمع 9واحد دروس اختیاری جمع 10واحد
اندیشه اسلامی (2) 2 .......
مدیریت استراتژیک
3 مدیریت منابع انسانی
تاریخ تحلیلی اسلام  یا  تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی  2 .......
   مدیریت مالی
3 اقتصاد کلان
 انقلاب اسلامی و ریشه های آن  2 ........ روابط صنعتی 3 ........
تفسیر موضوعی قرآن  2 ........ بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران 3 ........
تربیت بدنی (2) 1
.......
مباحث ویژه مدیریت دولتی 3 مدیریت منابع انسانی
دروس پایه جمع
15واحد
    بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان 3 آمار و کاربردآن در مدیریت(2)، تحقیق در عملیات(2)
اقتصاد کلان 3 .......... روش تحقیق در مدیریت اسلامی 2 روش تحقیق در مدیریت
ریاضیات و کاربردآن در مدیریت(2) 3 .......... تاریخ مدیریت و تشکیلات در اسلام 2 ........
آمار و کاربردآن در مدیریت(2) 3 آمار و کاربردآن در مدیریت(1) مدیریت مراکز آموزشی و فرهنگی  2 ........
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 3 اقتصاد کلان اقتصاد در قرآن 2 اقتصاد کلان
روش تحقیق در مدیریت 3 آمار و کاربردآن در مدیریت(2) شیوه های رهبری و مدیریت امام علی(ع) 2 ........
دروس اصلی جمع 12واحد عدم رعایت پیش نیاز و مشکلات بعدی ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد. 
مدیریت منابع انسانی 3 مبانی سازمان در مدیریت
تحقیق در عملیات(1) 3
آمار و کاربردآن در مدیریت(2)
    دروس ستاره دار، جزء دروس اختیاری است که ارائه می شوند 
تحقیق در عملیات(2) 3 تحقیق در عملیات(1)
سیستم های اطلاعاتی مدیریت 3 ..........
دروس تخصصی جمع 26واحد        جمع کل واحدها :  74 واحد                    دروس جبرانی دانشجویان دارای مدرک کاردانی غیر مرتبط: 1-اصول حسابداری(1)، 2- آمار و کاربردآن در مدیریت(1)، 3- مبانی سازمان و مدیریت
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی دولتها 3 اقتصاد کلان
مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها 3 ..........
مدیریت تطبیقی 3 ..........
مدیریت توسعه 3 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
زبان تخصصی (4و3) 2 ..........
سیراندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 3 ..........
مدیریت در منابع اسلامی(قرآن و نهج البلاغه و روایات) 2 ..........
روابط کار در سازمان 3 ..........
کارآموزی 2 ترم آخر
پروژه 2 ترم آخر