برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

جدول پیشنیاز های کارشناسی بازرگانی

دانشگاه البرز
دروس پیشنیاز رشته های غیرمرتبط مدیریت بازرگانی
ردیف نام درس تعداد واحد
1 تحقیق در عملیات(1) 3
2 بازاریابی و مدیریت بازار 3
3 مدیریت مالی(1) 3
جمع:  9 واحد