برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

برنامه ترمی بازرگانی (غیر مرتبط)

برنامه ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی(کاردانی غیرمرتبط)

 

ترم اول
نام درس نوع درس  واحد پیشنیاز
اقتصاد کلان پایه  3 ..........
ریاضیات و کاربردآن در مدیریت(2) پایه  3 ..........
روانشناسی عمومی پایه  3 ..........
مدیریت مالی (1) جبرانی 3 ..........
بازاریابی و مدیریت بازار جبرانی 3 ..........
تحقیق در عملیات(1) جبرانی 3
انقلاب اسلامی عمومی 2 ..........
جمع  20واحد

 

ترم دوم
نام درس نوع درس  واحد پیشنیاز
آمار و کاربردآن در مدیریت(2) پایه  3 آمار و کاربردآن در مدیریت(1)
حقوق اساسی پایه  2 ............
بازرگانی بین الملل تخصصی 3 اقتصاد کلان
تحقیق در عملیات(2) اصلی 3 ..........
مدیریت مالی(2) تخصصی 3 مدیریت مالی (1)
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی پایه  3 اقتصاد کلان
تاریخ فرهنگ و تمدن یا تاریخ تحلیلی عمومی 2 ...........
تربیت بدنی (2) عمومی 1 ..........
جمع  20واحد

 

ترم سوم
نام درس نوع درس  واحد پیشنیاز
مدیریت استراتژیک تخصصی 3 ...........
بازاریابی بین الملل تخصصی 2 بازرگانی بین المللی
سازمان های پولی و مالی بین المللی تخصصی 3 ..........
بهره وری و تجزیه و تحلیل در سازمان اختیاری 3 آمار (2)- تحقیق در عملیات(2)
زبان تخصصی (4و3) تخصصی 2 ..........
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت تخصصی 3 ..........
روش تحقیق پایه 3 آمار و کاربردآن در مدیریت(2)
جمع  19واحد

 

ترم سوم
نام درس نوع درس  واحد پیشنیاز
سیاست های پولی و مالی تخصصی 3 سازمان های پولی و مالی بین المللی
مدیریت منابع انسانی اصلی 3 ..........
حسابرسی (1) تخصصی 3 ..........
تحقیقات بازاریابی اختیاری 2 بازاریابی بین الملل
تنظیم خانواده عمومی 1 ..........
سمینار در مسائل مالی/ بازاریابی  اختیاری 2 مدیریت مالی (2)
اندیشه اسلامی(2) عمومی 2 ..........
تفسیر موضوعی قرآن عمومی 2 ..........
جمع  18واحد