برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

برنامه ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی(کاردانی مرتبط)

برنامه ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی(کاردانی مرتبط)

 

ترم اول
نام درس نوع درس  واحد پیشنیاز
اقتصاد کلان پایه  3 ..........
ریاضیات و کاربردآن در مدیریت(2) پایه  3 ..........
روانشناسی عمومی پایه  3 ..........
مدیریت مالی (2) تخصصی 3 ..........
آمار و کاربردآن در مدیریت(2) پایه  3 ..........
انقلاب اسلامی عمومی 2 ..........
جمع  17واحد

 

ترم دوم
نام درس نوع درس  واحد پیشنیاز
روش تحقیق در مدیریت پایه  3 آمار و کاربردآن در مدیریت(2)
حقوق اساسی پایه  2 ............
بازرگانی بین الملل تخصصی 3 اقتصاد کلان
تحقیق در عملیات(2) اصلی 3 ...........
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی پایه  3 اقتصاد کلان
تاریخ فرهنگ و تمدن یا تاریخ تحلیلی عمومی 2 ...........
تربیت بدنی (2) عمومی 1 ...........
جمع  17واحد

 

ترم سوم
نام درس نوع درس  واحد پیشنیاز
مدیریت استراتژیک تخصصی 3 ...........
بازاریابی بین الملل تخصصی 2 بازرگانی بین المللی
سازمان های پولی و مالی بین المللی تخصصی 3 ..........
بهره وری و تجزیه و تحلیل در سازمان اختیاری 3 آمار (2)- تحقیق در عملیات(2)
زبان تخصصی (4و3) تخصصی 2 ..........
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت تخصصی 3 ..........
تفسیر موضوعی قرآن عمومی 2 ..........
جمع  18واحد

 

ترم چهارم
نام درس نوع درس  واحد پیشنیاز
سیاست های پولی و مالی تخصصی 3 سازمان های پولی و مالی بین المللی
مدیریت منابع انسانی اصلی 3 ..........
حسابرسی (1) تخصصی 3 ..........
تحقیقات بازاریابی اختیاری 2 بازاریابی بین الملل
تنظیم خانواده عمومی 1 ..........
سمینار در مسائل مالی/ بازاریابی  اختیاری 2 مدیریت مالی (2)
اندیشه اسلامی(2) عمومی 2 ..........
جمع  16واحد