برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

چارت رشته حسابداری بازرگانی کاردانی

                                                                                موسسه آموزش عالی البرز                                                                                                                                                      چارت ترمي رشته كارداني حسابداري بازرگاني

نیمسال اول    19 واحد

نیمسال دوم  18 واحد

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

كليات حقوق

3

اصلي

 ..........

حقوق تجارت

2

تخصصي

كليات  حقوق

اصول حسابداري

4

جبراني

 ...........

حسابداري دولتي1

3

تخصصي

اصول حسابداري

اقتصاد خرد

3

اصلي

 ..........

رياضي عمومي 1

3

پايه

رياضي پيش

انديشه اسلامي1

2

عمومي

 ...........

روشهاي آماري

3

پايه

رياضي پيش

فارسي عمومي

3

عمومي

 ..........

اقتصاد كلان

3

اصلي

اقتصاد خرد

زبان پيش

2

 جبراني

 ...........

زبان عمومي

2

عمومي

زبان پيش

رياضي پيش

2

 جبراني

 ..........

فلسفه اخلاق  اسلامي

2

عمومي

 ..........

نیمسال سوم   20واحد

نیمسال چهارم 19 واحد

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

حسابداري شركتها1

3

تخصصي

 ..........

حسابداري شركتها2

3

تخصصي

حسابداري شركتها1

حسابداري مالياتي

2

تخصصي

 ...........

حسابداري صنعتي2

4

تخصصي

حسابداري صنعتي1

رياضي عمومي 2

3

پايه

رياضي عمومي 1

پروژه مالي

1

تخصصي

ترم آخر

اصول تنظيم و كنترل بودجه

2

اصلي

اقتصاد كلان

كارآفريني پروژه

3

تخصصي

ترم آخر

سرپرستي سازمان

2

اصلي

 ...........

حسابداري مالي

2

تخصصي

 ..........

كاربرد كامپيوتر در حسابداري1

2

اصلي

 ..........

مديريت مالي

3

اصلي

 ...........

زبان فني تخصصي

3

اصلي

زبان عمومي

كاربرد كامپيوتر در حسابداري2

3

اصلي

كاربرد كامپيوتر در حسابداري1

حسابداري صنعتي1

3

تخصصي

اصول حسابداري

 

نیمسال تابستاني 6 واحد

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

حسابرسي

4

تخصصي

حسابداري شركتها1

جمعیت و دانش خانواده

2

عمومي

 ..........

تربيت بدني 1

1

عمومي

 ...........

جمع كل واحدها : 83