برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

چارت رشته حسابداری کارشناسی پیوسته

چارت تفکیک ترمی دروس رشته حسابداری کارشناسی پیوسته

نیمسال اول

نیمسال دوم

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

اصول حسابداری 1

4

........

اصول حسابداری 2

4

اصول حسابداری 1

مبانی سازمان در مدیریت

3

........

اصول علم اقتصاد 1

3

........

ریاضی پیش دانشگاهی

4

........

ریاضی پایه

3

ریاضی پیش دانشگاهی

زبان پیش دانشگاهی

4

........

روانشناسی عمومی

3

........

اندیشه اسلامی 1

2

........

حقوق بازرگانی

3

........

فارسی عمومی

3

........

زبان عمومی

3

زبان پیش دانشگاهی

جمع واحد 20

تربیت بدنی 1

1

........

 

جمع واحد 20

نیمسال سوم

نیمسال چهارم

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

اصول علم اقتصاد 2

3

اصول علم اقتصاد 1

حسابداری صنعتی 1

3

اصول حسابداری 3

اصول حسابداری 3

4

اصول حسابداری 2

پژوهش عملیاتی 1

3

ریاضی و آمار کاربردی

ریاضی و کاربرد آن در مدیریت

3

ریاضی پایه

حسابداری میانه 1

4

اصول حسابداری 3

آماروکاربرد آن در مدیریت

4

ریاضی پایه

زبان تخصصی 2

2

زبان تخصصی 1

زبان تخصصی 1

2

زبان عمومی

مدیریت تولید

3

آماروکاربرد آن در مدیریت

مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت

3

ریاضی پایه

مالیه عمومی و خط مشی دولتها

3

اصول علم اقتصاد 2

 

تفسیر موضوعی قرآن

2

........

جمع واحد 19

جمع واحد 20

نیمسال پنجم

نیمسال ششم

مدیریت مالی 1

3

حسابداری صنعتی 1

مدیریت مالی 2

3

مدیریت مالی 1

حسابداری صنعتی 2

3

حسابداری صنعتی 1

حسابداری پیشرفته 1

3

حسابداری میانه 2

پول و ارز بانکداری

3

اصول علم اقتصاد 2

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

3

اصول علم اقتصاد2 وپژوهش عملیاتی 2

حسابرسی 1

3

اصول حسابداری 3

حسابداری صنعتی 3

3

حسابداری صنعتی 2

حسابداری میانه 2

4

حسابداری میانه 1

مبانی جامعه شناسی

3

........

پژوهش عملیاتی 2

3

پژوهش عملیاتی 1

اصول تنظیم و کنترل بودجه

3

مالیه عمومی و خط مشی دولتها

تربیت بدنی 2

1

تربیت بدنی 1

تاریخ  فرهنگ وتمدن اسلامی

2

........

جمع واحد 20

جمع واحد 20

نیمسال هفتم

تابستان

مباحث جاری در حسابداری

2

سال آخر

فلسفه اخلاق اسلامي

2

........

حسابداری و حسابرسی دولتی

4

اصول حسابداری 1 و اصول و کنترل بودجه

جمعیت و تنظیم خانواده

2

........

حسابداری پیشرفته 2

3

حسابداری پیشرفته 1

تاریخ اسلام

2

........

حسابرسی 2

3

حسابرسی 1

اندیشه اسلامی 2

2

اندیشه اسلامی 1

روشهای تحقیق و مآخذ شناسی

3

ریاضی پایه

جمع واحد 8

حسابداری مالیاتی

2

اصول حسابداری 2 و حقوق بازرگانی

 1- جمع كليه واحد ها دركارشناسي پيوسته حسابداري 146 واحد مي باشد .      2- رعايت كردن پيشنياز الزامي و به عهده دانشجو مي باشد.   3- در صورت كسب معدل زير 12 دانشجو مجاز به انتخاب 14 واحد درسي در نيمسال بعدي مي باشد .                                              

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

........

جمع واحد 19