برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

معاون گروه حسابداری

 

 

 

                                                                             آقای محمد ناصریان 

 

عضو هیات علمی دانشگاه البرز