برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

معاون گروه حسابداری

 

آقای محمد ناصریان 

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی البرز