برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

مدیر گروه حسابداری

 

 

 

                                                         جناب آقای دکتر حسین اعتمادی

 

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس