برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

چارت رشته علوم اجتماعی

كد درس نام درس تعداد واحد پيشنياز كد درس نام درس تعداد واحد پيشنياز
1014 فارسي عمومي 3 ……... 6019 جامعه شناسي كار و مشاغل 3 6017
2010 زبان انگليسي پيش دانشگاهي 4 ……... 6020 جامعه شناسي صنعتي 3 6017
2011 رياضي پيش دانشگاهي 4 ……... 6021 نظريه هاي جامعه شناسي 1 2 6017
2012 فلسفه اخلاق اسلامي 2 ……... 6022 روانشناسي اجتماعي 3 6012
2015 زبان عمومي 3 2010 6023 جامعه شناسي توسعه 2 6017
920001 تربيت بدني  1 ……... 6024 اصول علم اقتصاد 3 2018
2017 جمعيت ودانش خانواده 2 ……... 6025 جامعه شناسي آموزش و پرورش 2 6017
2018 رياضيات پايه 3 2011 6027 جامعه شناسي روستائي 3 6017
2038 انديشه اسلامي (1) 2 ……... 6028 نظريه هاي جامعه شناسي ( 2 ) 2 6021
3020 انديشه اسلامي( 2)  2 2038 6029 آمار در علوم اجتماعي 3 6014
920002 ورزش 1 1 ……... 6030 جامعه شناسي قشرها ي اجتماعي 2 6021
4021 تفسير مؤضوعي قرآن 2 ……... 6031 روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت 2 6010
6035 مردم شناسی ایران 3 ……... 6032 زبان تخصصي ( 1 ) 2 2015
5021 تاريخ اسلام 2 ……... 6034 كاربرد كامپيوتر در علوم اجتماعي 3 6035
5023 ريشه هاي انقلاب اسلامي 2 ……... 6035 جامعه شناسی انحرافات اجتماعی  2 6017
5024 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي 2 ……... 6036 تغييرات اجتماعي 3 6017
6010 مباني جمعيت شناسي  2 ……... 6037 مردم شناسي فرهنگي 2 6013
6011 مباني جامعه شناسي 1 3 ……... 6038 جامعه شناسي شهري 2 6017
6012 مباني روانشناسي  2 ……... 6039 جامعه شناسي خانواده 2 6017
6013 مباني مردم شناسي  2 ……... 6040 روش تحقيق 1 2  6029 - 6021
6014 آمارمقدماتي 3 2018 6041 جمعيت شناسي اقتصادي اجتماعي 3 6031
6015 مباني فلسفه 1 2 ……... 6042 جامعه شناسي كشورهاي اسلامي 2 6018
6016 مباني تاريخ اجتماعي ايران 2 ……... 6043 انسان از ديد گاه اسلام و ساير مكاتب 2 ……...
6017 مباني جامعه شناسي 2 3 6011 6044 زبان تخصصي 2 2 6032
6018 تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام 2 ……... 6045 مباني تعاون 2 ……...
6049 تكنيك هاي خاص تحقيق 3 6040 6046 جامعه شناسي ايلات و عشاير ايران 2 6017 - 6013
6050 جامعه شناسي سازمانها 3 6017 6047 جامعه شناسي جنگ و نيروهاي نظامي 2 ……...
6051 كارتحقيقي 4 سال آخر 6054 اصول علم سیاست 2 ……...
6052 روش تحقيق 2 2 6040 6055 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 2 ……...
6053 بررسي مسائل اجتماعي ايران 3 ……... 6056 جامعه شناسی انقلاب 2 ……...
6033 کاربرد جمعیت شناسی 2 6031 6057 جامعه شناسی ارتباط جمعی 2 6017
6060 مبانی فلسفه 2 2 6015 6048 روش تحقيق 3 2 6052
6026 نظريه هاي جامعه شناسي ( 3 ) 2 6028