برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

مدیر گروه علوم اجتماعی

 

جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش 

عضو هیات علمی و رئیس دانشگاه البرز