برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

مدیر گروه عمران

مدیر گروه رشته مهندسی عمران: 

جناب آقای دکتر مهدی نوربخش