برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

چارت رشته برق کنترل

لیست دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی برق گرایش کنترل دانشگاه البرز
نام درس تعداد واحد پیشنیاز نام درس تعداد واحد پیشنیاز نام درس تعداد واحد پیشنیاز
دروس عمومی جمع  23واحد دروس اصلی جمع  56 واحد دروس تخصصی جمع 38واحد
اندیشه اسلامی 1 2 _ نقشه کشی صنعتی 1 _ جبر خطی 3 _
اخلاق و تربیت  اسلامی 2 _ مدارهای الکتریکی (1) 3 آزمایشگاه فزیک 2(الکتریسیته و مغناطیس) معماری کامپیوتر 3 _
زبان فارسی 3 _ مدارهای الکتریکی (2) 3 مدارهای الکتریکی (1) مبانی تحقیق در عملیات 3 برنامه سازی کامپیوتر-جبر خطی
زبان عمومی 3 _ ریاضی مهندسی 3 ریاضی عمومی (2)-معادلات دیفرانسیل ترمودینامیک 2 _
جمعیت و تنظیم خانواده 1 _ زبان تخصصی 2 زبان عمومی سیستم کنترل پیشرفته 3 سیستم کنترل خطی- جبرخطی
تربیت بدنی 1 1 _ اندازه گیری الکتریکی 3 مدارهای الکتریکی (1) الکترونیک صنعتی 3 الکترونیک (2)
تربیت بدنی 2 1 تربیت بدنی 1 الکترومغناطیس 3 فیزک (1) کنترل صنعتی 3 سیستم کنترل خطی
تاریخ اسلام 2 _ مدارهای منطقی 3 الکترونیک (1) ابزار دقیق 3 سیستم کنترل خطی- اندازه گیری الکتریکی
تاریخ فرهنگ و تمدن 2 _ آزمایشگاه مدارهای منطقی 1 _ سیستم کنترل دیجیتال 3 سیستم کنترل خطی
تفسیر موضوعی قران 2 _ ماشینهای الکتریکی (1) 3 الکترومغناطیس-مدار الکتریکی 1 آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1 _
اندیشه اسلامی 2 2 اندیشه اسلامی 1 ماشینهای الکتریکی (2) 3 ماشینهای الکتریکی (1) آزمایشگاه الکترونیک(2) 1 _
رسشه های انقلاب اسلامی 2 _ آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی (1) 1 _ دروس اختیاری 10 واحد _
دروس پایه جمع  26 واحد الکترونیک (1) 3 _ رعایت کردن پیشنیاز الزامی و به عهده دانشجو میباشد.     جمع کل واحدهای دوره کارشناسی 143 واحد میباشد.
ریاضی عمومی (1) 3 _ الکترونیک (2) 3 الکترونیک (1)
ریاضی عمومی (2) 3 ریاضی عمومی (1) آزمایشگاه الکترونیک (1) 1 آزمایشگاه مدارهای منطقی-الکترونیک 1
فیزک (1) 3 _ سیستمهای کنترل خطی 3 ماشینهای الکتریکی (1)-تجزیه و تحلیل سیستمها در صورت کسب معدل زیر 12 دانشجو مجاز به انتخاب 14 واحد درسی در نیمسال بعدی میباشد.
فیزیک (2) 3 فیزک (1) کارگاه برق 1 کارگاه عمومی (1)
آزمایشگاه فزیک 1(حرارت و مکانیک) 1 فیزک (1) مخابرات 3 آمار و احتمال مهندسی-تجزیه و تحلیل سیستمها
آزمایشگاه فزیک 2(الکتریسیته و مغناطیس) 1 فیزیک (2) بررسی سیستمهای قدرت 3
آمار و احتمال مهندسی  3 ریاضی عمومی (1) آزمایشگاه کنترل خطی و غیر خطی 3 سیستمهای کنترل خطی-ماشینهای الکتریکی 1
معادلات دیفرانسیل 3 ریاضی عمومی (1) تجزیه و تحلیل سیستمها 3 مدارهای الکتریکی (2)
کارگاه عمومی (1) 1 _ کارآموزی 2 _
برنامه سازی کامپیوتر 3 ریاضی عمومی (1) پروژه کارشناسی 3 _
محاسبات عددی 2 برنامه سازی کامپیوتر-معادلات دیفرانسیل آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی 1 _