برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

چارت رشته الکترونیک

                                      چارت تفکیک ترمی دروس رشته کارداني پیوسته الكترونيك دانشگاه البرز                                                                              
نیمسال اول نیمسال دوم
نام درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز نام درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز
رياضي عمومي پايه 3 ماشين هاي الكتريكي اصلي 2 فيزيك الكتريسيته و مغناطيس
فيزيك الكتريسيته و مغناطيس پايه 2 كارگاه ماشين هاي الكتريكي و مدار فرمان اصلي 1
اصول مدارهاي ديجيتال اصلي 2 ميكروپرسسور تخصصي 2 اصول مدارهاي ديجيتال
آزمايشگاه مدارهاي ديجيتال اصلي 1 سيستم هاي مخابراتي تخصصي 3
تحلييل مدارهاي الكتريكي  اصلي 3 آزمايشگاه سيستم هاي مخابراتي تخصصي 1
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي اصلي 1 تحليل مدارهاي اكترونيكي تخصصي 3 تحليل مدارهاي الكتريكي
طراحي و ساخت مدار چاپي به كمك كامپيوتر تخصصي 1 زبان خارجي  عمومي 3
اخلاق و تربيت اسلامي تخصصي 2 كاربرد ابزار دقيق و كنترل تخصصي 2
جمعيت و ننظيم خانواده عمومي 1 كارگاه الكترونيك اصلي 1
زبان فارسي عمومي 3 رياضي كاربردي تخصصي 2 رياضي عمومي
جمع واحد 19 جمع واحد 20
نیمسال سوم نیمسال چهارم
نام درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز نام درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز
ميكروكنترلر تخصصي 2 ميكروپرسسور مدار مجتمع خطي تخصصي 3 تحليل مدارهاي الكترونيكي
زبان فني تخصصي 2 زبان خارجي آزمايشگاه مدار مجتمع خطي تخصصي 1
سيستم هاي تلويزيون تخصصي 3 سيستم هاي مخابراتي تكنيك پالس  تخصصي 2 اصول مدارهاي ديجيتال
كارگاه تعميرات تلويزيون تخصصي 1 آزمايشگاه تكنيك پالس تخصصي 1
الكترونيك صنعتي تخصصي 3 تحليل مدارهاي الكترونيكي آزمايشگاه ميكروپرسسور و ميكروكنترلر تخصصي 1 ميكروپرسسور- ميكروكنترلر
آزمايشگاه الكترونيك صنعتي تخصصي 1 كارگاه PLC تخصصي 1 كارگاه ماشين هاي الكتريكي و مدار فرمان
اصول سرپرستي تخصصي 2 پروژه ساخت تخصصي 2 ترم آخر
كاربرد رايانه در الكترونيك تخصصي 1 كارآموزي تخصصي 2 تابستان سال دوم
معارف اسلامي 1 عمومي 2 درس انتخابي اختياري 3
تربيت بدني1 عمومي 1
جمع واحد18 جمع واحد 16
1- جمع کلیه واحد ها در دوره کارداني 73 واحد می باشد .                                                2 - رعایت کردن پیشنیاز الزامی و به عهده دانشجو می باشد .                                        3- در صورت کسب معدل زیر 12 دانشجو مجاز به انتخاب 14 واحد درسی در نیمسال بعدی می باشد .