برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

چارت رشته الکتروتکنیک

                                      چارت تفکیک ترمی دروس رشته کارداني پیوسته الكتروتكنيك دانشگاه البرز                                                                        
نیمسال اول نیمسال دوم
نام درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز نام درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز
رياضي عمومي پايه 3 فيزيك الكتريسته و مغناطيس پايه 2 فيزيك عمومي
فيزيك عمومي پايه 2 الكترونيك عمومي اصلي 3
آزمايشگاه اندازه گيري الكتريكي اصلي 1 مكانيك كاربردي اصلي 2 فيزيك عمومي
كارگاه ورق كاري و جوشكاري اصلي 1 رياضي كاربردي تخصصي 2 رياضي عمومي
ايمني در برق تخصصي 1 كارگاه سيم پيچي1 تخصصي 1
كارگاه مدار فرمان  تخصصي 1 زبان خارجي  عمومي 3
تحليل مدارهاي الكتريكي اصلي 3 معارف اسلامي1 عمومي 2
زبان فارسي عمومي 3 تربيت بدني1 عمومي 1
اخلاق و تربيت اسلامي عمومي 2 جمعيت و تنظيم خانواده عمومي 1
جمع واحد 17 جمع واحد 17
نیمسال سوم نیمسال چهارم
نام درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز نام درس نوع درس تعداد واحد پیشنیاز
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي اصلي 1 تحليل مدارهاي الكتريكي آزمايشگاه الكترونيك صنعتي  اصلي 1 الكترونيك صنعتي
آزمايشگاه الكترونيك عموي اصلي 1 الكترونيك عمومي آزمايشگاه ديجيتال اصلي 1 مباني ديجيتال
الكترونيك صنعتي اصلي 3 الكترونيك عمومي آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي2 تخصصي 1 آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي 1
هيدروليك و پنوماتيك                        تخصصي 2 فيزيك عمومي ماشين هاي الكتريكي مخصوص تخصصي 2 ماشين هاي الكتريكي سه فاز
آزمايشگاه هيدروليك و پنوماتيك تخصصي 1 مباني سيستم هاي قدرت تخصصي 2 ماشين هاي الكتريكي سه فاز
كاربرد رايانه در برق اصلي 2 آزمايشگاه كنترل صنعتي تخصصي 1 كنترل صنعتي
مباني ديجيتال اصلي 2 اصول سرپرستي تخصصي 2
زبان فني  اصلي 2 زبان خارجي كارآفريني و پروژه تخصصي 2
آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي1 تخصصي 1 كارآموزي تخصصي 2  ترم آخر
ماشين هاي الكتريكي سه فاز تخصصي 2 فيزيك الكتريسته و مغناطيس انتخابي 1 اختياري 2
كنترل صنعتي تخصصي 2 انتخابي 2 اختياري 2
كارگاه سيم پيچي2 تخصصي 1 كارگاه سيم پيچي1
جمع واحد 20 جمع واحد 18
1- جمع کلیه واحد ها در دوره کارداني  72 می باشد .                                              2 - رعایت کردن پیشنیاز الزامی و به عهده دانشجو می باشد           .                         3- در صورت کسب معدل زیر 12 دانشجو مجاز به انتخاب 14 واحد درسی در نیمسال بعدی می باشد .