برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

چارت رشته مهندسی برق ابزار دقیق

لیست کلیه دروس دوره کارشناسی ناپیوسته کنترل ابزار دقیق  دانشگاه البرز        
نام درس تعداد واحد پیشنیاز نام درس تعداد واحد پیشنیاز
دروس عمومی جمع  9واحد دروس عمومی جمع 21واحد
اندیشه اسلامی 2 2 _ سنسورها و مبدل ها 3 الکترونیک کاربردی
ریشه های انقلاب اسلامی 2 _ آزمایشگاه سنسورها و مبدل ها 1 سنسورها و مبدل ها
تاریخ فرهنگ و نمدن اسلامی 2 _ عملگرها 3 سنسورها و مبدل ها
تفسیر موضوعی قران 2 _ آزمایشگاه عملگرها 1 عملگرها
تربیت بدنی 2 1 _ ابزار دقیق پیشرفته 3 سنسورها و مبدل ه عملگرها
دروس پایه جمع  11واحد کنترل در ابزار دقیق 3 ابزار دقیق پیشرفته
ریاضی مهندسی 3 _ نگهداری و تشخیص عیب 2 سنسورها و مبدل ها -عملگرها
جبر خطی 2 _ پروژه 3 ترم آخر
زبان تخصصی 2 _ کارآموزی 2 ترم آخر
آمار و احتمالات مهندسی 2 _ دروس اختیاری جمع  4واحد
محاسبات عددی 2 _ دروس اختیاری  2
دروس اصلی جمع  24واحد دروس اختیاری 2
کنترل دیجیتال و غیر خطی 3 _ رعایت کردن پیشنیاز به عهده دانشجو میباشد.
میکروکنترلرها  3 _
آزمایشگاه میکروکنترلرها 1 میکروکنترلرها  جمع کل واحدها :69 واحد
مدار الکتریکی 2 3 جبر خطی
الکترونیک کاربردی 3 مدار الکتریکی 2
آزمایشگاه الکترونیک کاربردی 1 الکترونیک کاربردی
مهندسی نرم افزار سیستم های کنترل 3 _
سیستمهای کنترل خطی 3 مدار الکتریکی 2
آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی 1 سیستمهای کنترل خطی
کنترل مدرن 3 سیستمهای کنترل خطی-جبر خطی