برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

مدیر گروه برق

 

جناب آقای دکتر زرآبادی 

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین