برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

مدیر گروه برق

 

جناب آقای دکتر زرآبادی 

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین