برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

مدیر گروه رشته صنایع غذایی

 

آقای دکتر افشین بارانی