برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اطلاعات تکمیلی در خصوص انتخاب رشته و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد 97

brochure01

 

برای مشاهده تصویر در سایز بزرگتر بر روی تصویر کلیک کنید

شرایط و ضوابط درج شده در دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 97

 

1- اين دانشگاه در رديف دانشگاههاي داراي رتبه يك، در بين دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي وزارت علوم قرار دارد.

2- امكان استفاده از سرويسهاي اياب و ذهاب به نقاط مختلف تهـران و کرج برای دانشجویان.

3- كلاسهاي كارشناسي ارشد روزهاي پنجشنبه برگزار خواهد شد.

4- دانشجويان از وام شهريه از سوي صندوق رفاه براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري برخـوردار خواهند بود.

5- به دانشجويان غذاي گرم (ناهار) يارانهاي داده ميشود.

6- سلف سرويس و بوفه دانشجويي با امكان غذاي گرم از دانشجويان پذيرايي ميكند.

7- از دانشجويان در صورت انصراف يا انتقـال به ساير دانشگاهها برابر مصوبات هيأت امناي دانشگاه و ضوابط و آئیین نامه های ابلاغي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شهريه دريافت خواهد شد.

8- كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشـش بيمـه حوادث قرار خواهندگرفت.

9- دانشجويان رتبه اول هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.

10- به كليه دانشجويان كارمند پيماني و رسمي دولت و فرزندان جانبازان %15به بـالا تخفيـف شـهريه %15تعلق ميگيرد.

11- امكان دسترسي آنلاين دانشجويان به منابع علمي روز دنيا.

نشاني: شهرستان آبيك، شهرك دانشگاهي آبيك. تلفن: 02832579905- 02532579014

نشاني وبگاه: www.alborzq.ac.ir