برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

تقویم آموزشی کاردانی و کارشناسی

  

تقویم آموزشی نیمسال دوم  سال تحصیلی 97-96

tagvem01