برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

تقویم آموزشی کاردانی و کارشناسی

  

تقویم آموزشی ترم تابستان سال 1397

123