برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

آقای دکتر محسن بهشتی سرشت

 

                                                                          باسمه تعالی

نام: محسن

نام خانوادگی: بهشتی سرشت

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه محل خدمت: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

فعالیتهای آموزشی:

تدریس در دانشگاههای بین المللی امام خمینی(ره)، شهید چمران،دانشگاه خوارزمی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی به مدت 25 سال، تدریس در حوزه های تاریخ ایران، تاریخ اسلام و تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی ایران

فعالیتهای  پژوهشی :

الف: مقالات علمی- پژوهشی

1- مقاله"نقش شخصیت در تاریخ"، پژوهشنامه متین، شماره 3، سال 8، چاپ 1385

2- مقاله"زمینه های تاریخی اندیشه سیاسی امام خمینی"، پژوهشنامه متین،سال 8 ، چاپ 1385

3- مقاله "امام خمینی و سازمان مجاهدین خلق"، پژوهشنامه متین،سال 7، چاپ 1384

4- مقاله"مواضع خواجه نصیرالدین طوسی در قبال یورش هلاکوخان به ایران"، مجله تاریخ دانشگاه الزهرا ، شماره 7، چاپ 1389

5- مقاله"تعامل و تقابل آخوند خراسانی و سید محمد کاظم یزدی در انقلاب مشروطه"، مجله تاریخ دانشگاه الزهرا،ش 71، س 18، 1389

6- مقاله"تفکر دینی و ماهیت جنبش ضد رژی"، پژوهشنامه متین،ش 38، س 10، 1387

7- مقاله"انقلاب اسلامی و شبکه اطلاع رسانی در دوره اقامت امام خمینی در پاریس"،مجله مطالعات انقلاب اسلامی، س 7، ش 22، 1389

8- مقاله"رویکرد تاریخی بر نقش و جایگاه طبقه متوسط سنتی"، پژوهشنامه متین،ش 42، س 11 ،1388

9- مقاله"جرقه انقلاب"،مجله مطالعات انقلاب اسلامی، س4، ش14، 1387

10-مقاله" احزاب و نيروهاي سياسي آذربايجان از سقوط رضاشاه تا تشكيل دولت پيشه وري"، مجله تاريخ نامه ايران بعد از اسلام،س3، ش3، 1390

11- مقاله"بحران نان در قزوین بعد از شهریور 1321"،مجله تاريخ نامه ايران بعد از اسلام،س2، ش9، 1390

12- مقاله"بازبینی عملکرد 275 روزه دولت موقت، مجله پژوهشهای تاریخی"،/ت4/3/92، گواهی پذیرش

13- مقاله"تبعات اجتماعی اسکان مهاجرین لهستانی در ایران طی جنگ جهانی دوم"، مجله گنجینه اسناد

14- مقاله « کانون نشر حقایق اسلامی در عرصه مبارزات ملی» دوفصل نامه جستارهای تاریخی، سال 5، شماره 2، 1393

ب: مقالات علمی-  ترویجی:

1- مقاله "امام خمینی و انقلاب مشروطیت ایران"، پژوهشنامه علوم انسانی،1379

2- مقاله" بازخوانی قیام شیخ محمد خیابانی"، پژوهشنامه علوم انسانی،1382

3- مقاله "شرایط و تعامل سید جمال اسد آبادی با میرزا ملکم خان"، مجله تاریخ دانشگاه آزاد محلات،1387

4- مقاله " بازنگری علل  و عواقب سرکوبی مجلس اول" ، مجله سخن تاریخ،1391

5- مقاله" استاد محمد تقی شریعتی و جایگاه وی در جریان روشنفکری" ،مجله  سخن تاریخ، 1391

6- مقاله"ریشه های قیام حارث بن سریج و نتابج آن"، مجله تاریخ در آیینه پژوهش،1391

7- مقاله"عملکرد سیاسی روحانیون در مجلس چهارم و پنجم"، مجله تاریخ دانشگاه آزاد محلات،1389

8- فرقه دموکرات آذربایجان وعشایر شاهسون مغان، مجله مطالعات تاریخ ایران اسلام

9- مقاله" علما و اولتیماتوم روس"، پژوهشنامه متین،1380

ج:مقالات علمی طرح شده در همایشهای علمی معتبر

1- مقاله"تعامل سید جمال الدین با میرزا ملکم خان ناظم الدوله"، همایش بزرگداشت یکصد و پنجاهمین سال حیات فعال سید جمال الدین اسد آبادی،1387

2-مقاله" نقش انگلیس درپیدایش  فرقه بهایی گرایی"،همایش  کالبدشکافی سیاست انگلیسی ها در ایران،1391

3-مقاله" اصلاحات و جنبش های اجتماعی جدید ورسالت دانشگاهها"،همایش سیاستهاوراهبردهای علم وفناوری وفرهنگ،  1380

4- مقاله "روابط فرهنگی ایران وفرانسه در یکصد سال اخیر در انجمن ایران وفرانسه ، آبان 1393

5- مقاله "نگرش رویکرد امام خمینی به اقتصاد پویا" همایش دانشگاه کرمان،آذر 1393

6- مقاله«بازگشت به جاهلیت و تاثیرات آن بر حکومت علی(ع)» همایش بین المللی نگاهی پس از چهارده قرن به حکومت علوی، دانشگاه شیخ مفید، اردیبهشت 1393.

د:تألیف کتاب:

1- کتاب"زندگی و زمانه امام خمینی (ره)"، پژوهشکده امام خمینی،1389

2-کتاب" نقش علما در سیاست"، پژوهشکده امام خمینی،1380

کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی

- پایان نامه برگزیده چهارمین دوره انتخاب پایان نامه های دانشجویی، پایان نامه برتر،1377

*استاد راهنما ومشاورپایان نامه  در مقاطع ارشد ودکتری- 40 پایان نامه

فعالیتهای اجرایی ومدیریتی:

1- ریاست دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)،از سال 83-80(بیش از سه سال)

2- معاون اداری ـ مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3- معاون آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

4- مشاور فرهنگی ریاست دانشگاه بین المللی امام خمینی

5- سرپرست مجتمع آموزش عالی دهخدا از سال  69-66

6- مدیریت گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

7-  رئیس کمیسیون دائمی هیآت امنای دانشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)از سال 93

8- ریاست دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) از سال 93

9- از موسسین وعضو رسمی انجمن علمی ایرانی تاریخ

- فعالیتهای اجتماعی- فرهنگی:

1- عضو شورای شهر قزوین در اولین دوره 82-78

2- نایب رئیس شورای شهر قزوین در اولین دوره82-78

3- رئیس شورای استان قزوین 82-79

4- رئیس شورای عالی استانها در اولین دوره تاسیس 82-80

5- عضو شورای عالی آموزش وپرورش استان قزوین

6- عضو هیات منصفه مطبوعات قزوین82-76

7- عضو هیات امناء موسسه بزرگداشت وتنظیم ونشر اندیشه های شهید رجایی