برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

جناب آقاي دكتر هادي عربي

 سيد هادي عربي

پرونده علمي

1- مشخصات فردي

الف – نام و نام خانوادگي : سيد هادي عربي

 شماره شناسنامه : 1908

محل صدور: سبزوار

تاريخ تولد : 24/12/1339

نام پدر : سيد علي اصغر

 کدملي: 2-328974-079

 

2 – وضعيت تحصيلي

تحصيلات     نوع مدرك     رشته تحصيلي     تاريخ اخذ مدرك     معدل     محل اخذ مدرك تحصيلي

دانشگاهي ديپلم رياضي فيزيك 1358 5/15 سبزوار – دبيرستان اسرار

كارشناسي اقتصاد 1370 4/18 تهران – دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد علوم اقتصادي 1373 25/18 تهران – دانشگاه تربيت مدرس

دكتري علوم اقتصادي ( اقتصاد بين الملل ) 1380 30/18 تهران – دانشگاه تربيت مدرس

حوزوي آغاز تحصيلات حوزوي تا پايان سطح 1370-1361 حوزه علميه قم

آغاز درس خارج خارج فقه و اصول 1370 تا ادامه دارد حوزه علميه قم

عنوان پايان نامه فوق ليسانس: نگرشي بر تعادل همزمان طرف تقاضا در اقتصاد اسلامي

عنوان پايان نامه دكتري : انتخاب نظام ارزي مناسب و استراتژي خروج از نظام موجود (مطالعه موردي ايران)

 

3- سوابق پژوهشي

الف ) تاليف يا ترجمه كتاب

1. مصباحي ، غلامرضا ؛ عربي ، سيد هادي (1377) ، «مباني اقتصاد اسلامي»، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه و سازمان سمت.

2. مصباحي ، غلامرضا ؛ عربي ، سيد هادي (1378)، «موجز اسس الاقتصاد الاسلامي» (ترجمه كتاب قبلي به عربي)، پژوهشكده حوزه و دانشگاه.

3. عربي ، سيد هادي ؛ لشكري ، عليرضا (1383) ، «توسعه در آينه تحولات» ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت.

4. عربي ، سيد هادي و همكاران (1384) ، «جهاني سازي (چالشها و راهكارها)» ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .

ب ) تاليف يا ترجمه مقاله

1. عربي ، سيد هادي (1373) ، «توسعه آموزش و روحانيت»، مجله نور علم

2. عربي ، سيد هادي (1374) ، «ارزيابي نگاه برنامه اول به تورم»، فصلنامه حوزه و دانشگاه ، سال اول، شماره دوم.

3. عربي ، سيد هادي (1374) ، «درآمدي بر تقاضاي سرمايه گذاري در اقتصاد اسلامي» ، فصلنامه حوزه و دانشگاه ، سال اول ، شماره چهارم .

4. عربي ، سيد هادي (1373 ) ، «درآمدي بر تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي» ، مجموعه مقالات هفتمين كنفرانس وحدت حوزه ودانشگاه.

5. كميجاني ، اكبر ؛ عربي ، سيد هادي (1380 ) ، «بررسي عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزي»، نامه مفيد، سال هفتم، شماره 27 .

6. كميجاني ، اكبر ؛ عربي ، سيد هادي (1381) ، «خاصيت حفاظتي نظامهاي ارزي (مطالعه موردي ايران)» ، پژوهشنامه اقتصادي مدرس ، سال دوم ، شماره چهارم .

7. سوليوان ، آرتور؛ «تحليل اقتصادي جرم و مجازات» ، ترجمه سيد هادي عربي ، در دست تدوين در مجموعه مقالات جرم شناسي ،‌ پژوهشكده حوزه و دانشگاه

ج ) طرحهاي تحقيقاتي / سمت در طرح

1. الگوي توسعه نبوي / مجري

2. كليات علم اقتصاد / مجري

4- سوابق آموزش : عنوان دروس مورد تدريس / نام موسسه يا دانشگاه / شهر

1. تاريخ عقائد اقتصادي / مجتمع آموزش عالي باقرالعلوم / قم / سالهاي 1375 و 1376

2. مباني علم اقتصاد / مجتمع آموزش عالي باقرالعلوم / قم / سالهاي 1377 و 1378-1381-1382 ،1383

3. مباني علم اقتصاد / مجتمع آموزش عالي قم / قم /. از سال 1377 تاكنون ادامه دارد . / دانشگاه قم ،‌ 1382 ،1383

4. ماليه عمومي / مجتمع آموزش عالي قم / قم / از سال 1377 تاكنون ادامه دارد. / دانشگاه قم ، 1382،1383

5. اقتصاد كلان / دانشگاه امام حسين (ع) واحد قم / 1377، دانشگاه قم 1383

6. موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي (كارشناسي ارشد) / دانشگاه آزاد اسلامي ، تربيت مدرس ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (بصورت مشترك) / واحد علوم و تحقيقات – 1381

7. مباني علم اقتصاد / دانشكده شهيد محلاتي / قم / سال 1381

8. اقتصاد ايران / دانشگاه مفيد / قم / سال 1381

9. اصول فقه / دانشگاه الزهراء / تهران / 1378

10. مباني علم اقتصاد / دوره تخصصي تبليغ حوزه علميه / قم / 1378

11. توسعه و برنامه ريزي اقتصادي /دانشگاه قم/1383ـ 1384

12. پول و ارز و بانكداري / دانشگاه قم / 1383 ـ 1384

 

5 – سوابق علمي – اجرايي : نام سازمان يا موسسه / نوع فعاليت /. سمت

1. سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها / اجرايي / مدير گروه اقتصاد از سال 1377 تاكنون

2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :‌

الف. عضو شوراي علمي گروه اقتصاد

ب . عضو شوراي پژوهشي پژوهشگاه

پ . سردبير فصلنامه حوزه و دانشگاه (سال 1377و 1378)، سردبير مجله علمي - پژوهشي جستارهاي اقتصادي

ت. مشاور رياست از تاريخ 27/3/1381

ث ـ. عضو شوراي نشر

ج . عضو كميته منتخب ارتقاء

چ . عضو شوراي آموزش

خ . عضو كميته برنامه ريزي استراتژيك

ه. معاون پژوهشي از 7/83

و. سرپرست معاونت اداري مالي

د. معاونت اداري مالي تا تاريخ 25/1/1386

3. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي / پژوهشي / عضو شوراي بررسي متون ،‌ كميته اقتصاد ،‌از سال 1376 تاكنون

4. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي / پژوهشي / عضو شوراي علمي گروه اقتصاد ،‌ از سال 1377 تاكنون

5. عضو انجمن محققان اقتصاد اسلامي و عضو هيات مديره انجمن