برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

جناب آقاي دكترسيد مرتضي نوربخش

 

ریاست دانشگاه و عضو هیات موسس

عضو هیات علمی سازمان سنجش                  

مدیر گروه علوم اجتماعی 

ادامه مطلب: جناب آقاي دكترسيد مرتضي نوربخش

جناب آقای دکتر حسین اعتمادی

 عضو هیات موسس

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس       

 مدیر گروه حسابداری   

ادامه مطلب: جناب آقای دکتر حسین اعتمادی

جناب آقای دکتر حاجی کریمی

عضو هیات موسس

هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

ادامه مطلب: جناب آقای دکتر حاجی کریمی

جناب آقای دکتر بهروز دری

 

عضو هیات موسس 

هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی               

 مدیرگروه مدیریت        

ادامه مطلب: جناب آقای دکتر بهروز دری

آقای دکتر محسن بهشتی سرشت

 

عضو هیات موسس

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی   

مدیرگروه دروس عمومی

 

ادامه مطلب: آقای دکتر محسن بهشتی سرشت

جناب آقاي سيداحمدحسيني

عضو هيات موسس

ادامه مطلب: جناب آقاي سيداحمدحسيني

جناب آقاي دكتر هادي عربي

   عضو هيات موسس

رزومه سيد هادي عربي    

ادامه مطلب: جناب آقاي دكتر هادي عربي